GOK


Przedstawiamy państwu naszego sponsora głównego w organizacji Dnia Karpia Królewskiego 2023 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy na Piknik Rodzinny
Zapraszamy na Piknik Rodzinny

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego objął honorowym patronatem nasze imprezy - Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka oraz Dzień Karpia Królewskiego.

W dniu 05.01.2023 r. w Potoku Wielkim odbyło się największe jak do tej pory spotkanie opłatkowe pod nazwą: REGIONALNE KOLĘDOWANIE organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim oraz Wójta Gminy Potok Wielki - Pana Leszka Nosala. Zaprezentowane zostały najpiękniejsze kolędy w wykonaniu uczniów szkół z terenu gminy, zespołów ludowych działających przy GOK oraz Olek Orkiestry. Panie ze wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich z naszej gminy przygotowały tradycyjne potrawy wigilijne. Na zaproszenie gospodarza - wójta gminy przybili goście: księża, wiceminister Jan Kantak, Szef Gabinetu Politycznego Wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal, marszałek Jarosław Stawiarski, prezes zarządu Lubelski Węgiel Kasjan Wyligała, wojewoda Bolesław Gzik, senator prof. Józef Zając, były poseł Jerzy Bielecki, starostowie - Artur Pizoń, Michał Komacki i wielu innych.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam poinformować że honorowy patronat nad wydarzeniem "REGIONALNE KOLĘDOWANIE"

objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.
Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie "Lubelskie smakuj życie!" www.lubelskie.pl

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Serdecznie Zapraszamy.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przedstawiamy naszego kolejnego partnera, który wspierał nas będzie  w organizacji Dnia Karpia Królewskiego 2022.
Przedstawiamy naszego kolejnego partnera, który wspierał nas będzie w organizacji Dnia Karpia Królewskiego 2022.
Przedstawiamy państwu naszego sponsora głównego w organizacji Dnia Karpia Królewskiego 2022.
Przedstawiamy państwu naszego sponsora głównego w organizacji Dnia Karpia Królewskiego 2022.
DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO 21.08.2022r.
DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO 21.08.2022r.


REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS IMPREZY
PROMOCYJNEJ -DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO w Malińcu 21.08.2022r

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 0,6 metra.
1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.
1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć
z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.
1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 8 do 12 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów

2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie.

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z
jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany.
2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia

2.3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może
stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody będą rozgrywane w kategorii otwartej (zawodnicy w wieku do 18 lat mogą brać udział w zawodach tylko pod opieką osoby dorosłej).

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do wody (jest możliwość zakupienia złowionych ryb po uzgodnieniu z organizatorem )W siatkach nie wolno przetrzymywać ryb niewymiarowych. Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody i została z niej podebrana
podbierakiem lub ręką .

5. PUNKTACJA.

5.1. Zawodnik otrzymuje pięć punktów za każdego złowionego Karpia
5.2. Zawodnik otrzymuje 3 punktów za każdą złowioną rybę inną niż karp
5.3. W przypadku jednakowej liczby punktów ,o zwycięstwie zadecyduje
waga złowionych ryb.
Po zakończonych zawodach złowione ryby wypuszczone zostaną do zbiornika na którym zostały rozgrywane zawody lub zostaną zakupione przez zawodników po cenie rynkowej obowiązującej w dniu zawodów.

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są puchary i nagrody rzeczowe .

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 12.08.2022 r.

Organizator:

 

 


REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO “SZLAKIEM ZAMOYSKIEGO”
O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Uczestnictwo i prawo startu .
1. Wyścig rowerowy jest przeznaczony dla młodzieży uprawiającej turystykę rowerową
o dobrym przygotowaniu kondycyjnym, oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
do brania udziału w tego typu wyścigach poprzez złożenie organizatorom zgłoszenia
i pisemnej zgody rodziców .
2. Organizator dopuszcza udział w wyścigu rowery o kołach 20,24,26,28 calowych
z kierownicą prostą.
3. Każdy uczestnik wyścigu obowiązkowo musi posiadać kask ochronny typu twardego
4. Do startu dopuszczeni są uczniowie ze szkół z terenu Gminy Potok Wielki
Kategorie wiekowe
1 Szkoła Podstawowa
– dziewczęta klasa IV - VI
– chłopcy klasa IV – VI
– dziewczęta klasa VII - VIII
– chłopcy klasa VII - VIII

Cel wyścigu “Szlakiem Zamoyskiego”
1 Popularyzacja turystyki rowerowej
2 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
3 Prezentacja walorów krajoznawczych dawnego szlaku Zamoyskiego i Lasów Janowskich.

Organizatorzy
– Marszałek Województwa Lubelskiego
– Wójt Gminy Potok Wielki
– Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

Sposób przeprowadzenia wyścigu i zgłoszenia do udziału
1 Podczas trwania wyścigu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
zamkniętym ruchu drogowym przez Policję i Straż Pożarną ,na trasie wyścigu występują
różne typy nawierzchni.( asfaltowa , szutrowa , piaskowa )
2 Zgłoszenia do udziału w wyścigu należy kierować do nauczycieli Wychowania Fizycznego
w danej placówce szkoły .
3 Zgłoszenia będą przyjmowane od 16.08.2022 do 19.08.2022 r.

Data, godzina wyścigu i nagrody
1 Wyścig rozpocznie się 21.08.2022 (niedziela) o godzinie 13.30 w miejscowości Maliniec
2 Nagrody w postaci pucharów i upominków wręczane będą w kategoriach
– Szkoła Podstawowa , dziewczyny kl. IV-VI, I -III miejsce , dziewczyny kl. VII-VIII,
I -III miejsce, chłopcy kl.IV-VI, I – III miejsce, chłopcy kl. VII-VIII, I – III miejsce

3 Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska
4 Po zakończeniu wyścigu dla wszystkich zawodników i ich opiekunów zostanie
przygotowany posiłek regeneracyjny.

Kontakt: GOK Potok Wielki tel .15 8740225 email : gokpotok@interia.pl
Strona internetowa www.gokpotok.nets.pl

 

 

Regulamin Konkursu ,,Na potrawę regionalną" o Tytuł ,,Królewski Karp 2022" odbywający się podczas Regionalnej Imprezy Promocyjnej ,,Dzień Karpia Królewskiego" w Malińcu gmina Potok Wielki.

Regulamin Konkursu „Na potrawę regionalną” o tytuł'' Królewski Karp 2022''
odbywający się podczas Dnia Karpia Królewskiego .
Cel konkursu:
Promocja produktu regionalnego, ukazanie bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych oraz estetycznych tradycyjnych potraw Regionu Lubelszczyzny i Podkarpacia .
Postanowienia ogólne:
Konkurs ma formę otwartą.
Warunkiem przystąpienia jest osobiste potwierdzenie udziału w konkursie w dniu 21 sierpnia 2022 r. Zgłoszenia przyjmują pracownicy Gminy Potok Wielki w dniu imprezy w godzinach 14.30 - 16.00
Zgłoszenie potrawy do konkursu obejmuje podanie nazwy potrawy, imienia i nazwiska wykonawcy, oraz ewentualne udostępnienie przepisu.
Potrawy ocenione najwyżej w każdej z kategorii otrzymają tytuł „Królewski Karp 2022”, a wykonawcy potraw zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi.
Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na przyznaniu każdemu
produktowi od 0 do 10 punktów.
Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Komisji punktów danej potrawie będzie
stanowiła ocenę końcową.
W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwa i więcej podmiotów, prawo uznania
pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia się Honorowemu Przewodniczącemu Komisji.
Potrawy konkursowe oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie Imprezy w dniu 21 sierpnia 2022 r. o godz. 18.20.
Potrawy po dokonaniu oceny zostaną podane do degustacji gościom imprezy.
Kategorie konkursu:
- karp smażony, duszony, pieczony, grillowany,
- karp wędzony,
- karp faszerowany, marynowany i w galaretach oraz przetworzony w podobny sposób
-ciasta i desery
Za zajęcie pierwszych 3 miejsc w każdej z kategorii konkursu uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami i Tytułami “Królewski Karp 2022”
Ustalenia końcowe:
Uczestnicy konkursów: „Na potrawę regionalną” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursów i promocji.
Do udziału w konkursie zapraszają:
GOK Potok Wielki, Wójt Gminy Potok Wielki.

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU
“NA NALEWKĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego 2022”
w Malińcu Gmina Potok Wielki

1. Konkurs ma formę otwartą
2. Zgłoszenie do konkursu obejmuje podanie nazwy nalewki, imienia i nazwiska wykonawcy, roku powstania, udostępnienie przepisu.
3. Nalewkę do konkursu należy dostarczyć w butelce szklanej o poj. 0,5l w dniu 21 sierpnia 2022r. do namiotu organizatora w godź. 14.30 – 15.30
4. Nalewki ocenione najwyżej otrzymają tytuł “Nalewki Regionalnej 2022”
5. Zgłoszone do konkursu nalewki oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
“Dnia Karpia Królewskiego 2022” o godź. 18.20

Ustalenia końcowe
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i promocji.

Do udziału w konkursach zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

 

 

 

Z wielką przyjemnością informujemy, że kolejny patronat nad wydarzeniem

"DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO" objął Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Henryk Kowalczyk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miło nam poinformować że patronat nad wydarzeniem "DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO" objął Pan Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego.
Partnerem wydarzenia jest Województwo Lubelskie "Lubelskie smakuj życie!"

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy wszystkich mieszkanców naszej gminy na uroczystości

DNIA WALKI i MĘCZEŃSTWA WSI POLSKIEJ dn. 12 lipca w Osówku (plac przy kościele) o godz. 10:00.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Z przyjemnością informujemy, że honorowy patronat nad naszym Piknikiem Rodzinnym objął Marszałek Województwa Lubelskiego.

 

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim oraz Marszałek Województwa Lubelskiego zapraszają na Piknik Rodzinny z okazji DNIA DZIECKA.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

W związku ze świętami majowymi: 1 maja – Międzynarodowym Dniem Solidarności Ludzi Pracy, 2 maja – dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej i 3 maja – Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Potok Wielki do wywieszenia biało-czerwonej flagi.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

OGŁOSZENIE 

o wyniku rozeznania cenowego na "Modernizacja budynku dworku w Potoku Wielkim na potrzeby prowadzonych działań turystycznych i rekreacyjnych.". W wyniku przeprowadzonego postępowania w terminie do 17.01.2022r. zostały złożone następujące oferty:

Zapytanie ofertowe: Modernizacja budynku dworku w Potoku Wielkim na potrzeby prowadzonych działań turystycznych i rekreacyjnych.  (pliki do pobrania poniżej)
Zapytanie ofertowe: Modernizacja budynku dworku w Potoku Wielkim na potrzeby prowadzonych działań turystycznych i rekreacyjnych. (pliki do pobrania poniżej)
[pobierz] 0.7 MB zapytanie-ofertowe-gok
[pobierz] 0.2 MB wzor-oferty-wykonawcy
[pobierz] 0.3 MB przedmiar-dworek
[pobierz] 0.1 MB klauzula-informacyjna-rodo

27 paździrnika 2021 r. po pozytywnie rozpatrzonym wniosku Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim podpisał umowę z Województwem Podkarpackim o dofinansowanie w ramach "Zwiększenia zatrudnienia i spójności terytorialnej", które dotyczy Modernizacji budynku dworku w Potoku Wielkim na potrzeby prowadzonych działań turystycznych i rekreacyjnych w wysokosci 122.000 zł.

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dnia 19 oraz 26 września 2021r. po uroczystych mszach władze naszej gminy na czele z Panem Wójtem Leszkiem Nosalem w ramach obchodów wrześniowych upamiętniły powstańców na cmentarzu w Potoku Wielkim oraz ofiary pacyfikacji wsi Osówek przy pomniku w Osówku.

Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy
Zapraszamy na zajecia plastyczne
Zapraszamy na zajecia plastyczne
Zapraszamy już 5 września
Zapraszamy już 5 września

 

 

Przed nami święta majowe: Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja oraz Święto Konstytucji - 3 Maja. Zachęcamy mieszkańców do dekorowania okien i balkonów flagami, aby uczcić ważne rocznice dla naszego Narodu.

ZALECENIA MINISTERIALNE NA CZAS PANDEMII

GOK NIECZYYNY do odwołania. Sytuacja spowodowana pandemią

[pobierz] 0.9 MB Zaproszenie do udziału w konkursie
[pobierz] 0.3 MB REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU NA PALMĘ I

Odwołujemy wszystkie zajęcia: muzyczne, taneczne, teatralne, warsztaty, zebrania, spotkania seniorów itd.  O przywróceniu zajęć pionformujemy na stronie GOK i FB

W Wigilię 24 grudnia i Sylwestra 31 grudnia GOK nieczynny z powodu urlopów. Za utrudnienie przepraszamy...

[pobierz] 0.1 MB regulamin-konkursu-kulinarnego
[pobierz] 0.1 MB kwestionariusz-konkursowy-
[pobierz] 0.1 MB regulamin-mptl

Regulamin Międzypowiatowego Przeglądu Twórczości Lokalnej

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-do-udzialu-w-miedzypowiatowym-prz

Karta zgłoszenia do udziału w Międzypowiatowym Przeglądzie Twórczości Lokalnej

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO „Szlakiem Zamoyskiego”
Trasa Osówek-Maliniec dn.18.08.2019r.

Uczestnictwo i prawo startu:
1. Wyścig rowerowy jest przeznaczony dla młodzieży uprawiającej turystykę rowerową
o dobrym przygotowaniu kondycyjnym, oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
do brania udziału w tego typu wyścigach poprzez złożenie organizatorom zgłoszenia
i pisemnej zgody rodziców .
2. Organizator dopuszcza udział w wyścigu rowery o kołach 20,24,26,28 calowych
z kierownicą prostą.
3. Każdy uczestnik wyścigu obowiązkowo musi posiadać kask ochronny typu twardego
4. Do startu dopuszczeni są uczniowie ze szkół z terenu Gminy Potok Wielki
Kategorie wiekowe
1 Szkoła Podstawowa
– dziewczęta klasa IV - VIII
– chłopcy klasa IV – VIII
Cel wyścigu “Szlakiem Zamoyskiego”
1. Popularyzacja turystyki rowerowej
2. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
3. Prezentacja walorów krajoznawczych dawnego szlaku Zamoyskiego i Lasów Janowskich.

Organizatorzy
Wójt Gminy Potok Wielki
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

Sposób przeprowadzenia wyścigu i zgłoszenia do udziału
1. Podczas trwania wyścigu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
zamkniętym ruchu drogowym przez Policję i Straż Pożarną, na trasie wyścigu występuje
nawierzchnia asfaltowa.

2. Zgłoszenia do udziału w wyścigu należy kierować do nauczycieli Wychowania Fizycznego
w danej placówce szkoły oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim.
3. Zgłoszenia będą przyjmowane od 10.08.2019 do 18.08.2019 r.

Data, godzina wyścigu i nagrody
1. Wyścig rozpocznie się 18.08.2019 (niedziela) o godzinie 13.30 w miejscowości Maliniec
2. Nagrody w postaci pucharów i upominków wręczane będą w kategoriach
– Szkoła Podstawowa , dziewczyny I -III miejsce , chłopcy I – III miejsce
3. Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska
4. Po zakończeniu wyścigu dla wszystkich zawodników i ich opiekunów zostanie
przygotowany posiłek regeneracyjny.

Kontakt: GOK Potok Wielki tel .15 8740225 email : gokpotok@interia.pl
Strona internetowa www.gokpotokwielki.pl

 


REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS
IMPREZY PROMOCYJNEJ - DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO ZŁOTA ŁUSKA 2019

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 0,6 metra.
1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.
1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć
z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.
1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów
2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie.

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z
jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany.
2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia

2.3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może
stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego
2.4. Miejsce na łowisku będzie losowane 30 minut przed rozpoczęciem zawodów

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody odbędą się w dniu 18 sierpnia 2019r w godzinach 13.00- 15.00,
W zawodach mogą brać udział osoby dorosłe jak i osoby powyżej 13 roku życia pod nadzorem osoby pełnoletniej (opiekuna)

Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim pod nr tel. 15 8740225 do 16.08.2019r w godz. 13.00-18.00

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu jest możliwość zakupienia złowionych ryb po uzgodnieniu z organizatorem.
Ryby należy warzyć i mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody .

5. PUNKTACJA.

5.1. Zawodnik otrzymuje pięć punktów za każdego złowionego Karpia
5.2. Zawodnik otrzymuje 3 punktów za każdą złowioną rybę inną niż karp
5.3. W przypadku jednakowej liczby punktów ,o zwycięstwie zadecyduje
waga złowionych ryb.
Po zakończonych zawodach złowione ryby mogą być zakupione przez zawodników lub innych uczestników imprezy po cenie rynkowej obowiązującej w dniu zawodów.

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 18.08.2019 r.

 

[pobierz] 0.5 MB regulamin-potrawy---karp-2019

REGULAMIN NA KONKURS - POTRAWY REGIONALNE DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO - ZŁOTA  ŁUSKA 2019

I

[pobierz] 0.1 MB regulamin_loterii-fantolandia

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ FANTOLANDIA

[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-do-udzialu-w-miedzypowiatowym-prz
[pobierz] 0.1 MB regulamin-mptl
[pobierz] 0.2 MB Regulamin konkursu na nalewkę regionalną
[pobierz] 0.2 MB Regulamin konkursu na potrawy regionalne

W pracowni pojawiło się kilka nowości m.in. urocze wykrojniki z tej okazji zapraszam na warsztaty w środę 24 stycznia na godz 14ta koszt 25zl robimy dwie kartki komunijną i ślubną. Wpłaty robimy na konto GOKu podane na stronie www.gokpotokwielki.pl tytułem "warsztaty scrapbooking" zgłaszamy smsem swój udział na nr 781 277 744 i przynosimy na warsztaty dowód wpłaty.

Serdecznie zapraszamy:)

Zachęcamy do polubienia naszego funpage na FB: GMINNY OŚRDEK KULTURY W POTOKU WIELKIM. Zdjęcia z wydarzeń, bieżące informacje i zapowiedzi... Serdecznie zapraszamy:)

 

MAKOWE POLE - obraz o wymiarach 50x70

Warsztaty w technice decoupage - Lokalne Centrum Kultury w Potoku-Stanach 4 października godz. 14:00 - I grupa i godz. 17:00 II grupa.

Przynosimy miękkie syntetyczne pędzelki wąskie i szerokie nawet 4cm, gąbeczki, rękawiczki jednorazowe i do dzieła... Zapisy pod nr tel 781 277 744. Ilość miejsc ograniczona

Zapraszam na warsztaty -  kuferek 30/20 w technice decoupage: koronki z masy, papier ryżowy i farby akrylowe. Lokalne Centrum Kultury w Potoku-Stanach 8 i 20 września godz. 14:00. Zapisy i info pod nr tel. 781 277 744

REGULAMINY zawodów wędkarskich, wyścigu rowerowego oraz konkursów na nalewki i potrawy odbywających się podczas DNIA KARPIA KRÓLEWSKIEGO 20 sierpnia 2017r. w Malińcu

[pobierz] 0.1 MB regulamin-zawodow-wedkarskich
[pobierz] 0.1 MB regulamin-wyscigu-rowerowego-szlakiem-zamoyskieg
[pobierz] 0.1 MB regulamin-konkursu-na-potrawe-regionalna
[pobierz] 0.1 MB regulamin-konkursu-na-nalewke-regionalna

DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO          już 20 SIERPNIA

 

Wystąpią:

SENEGAL

                   STANIANKI, KLUB SENIORA                          KAPELA Z POTOKA WIELKIEGO

HAPPY END

I GRAMY

KALINA FOLK

RINGO

Konferansjerzy z Radia LELIVA

 

          Ponadto

konkursy na potrawy z ryb  

                ciasta z owoców leśnych i nalewki

wyścig rowerowy

konkurs wędkarski

 

stoiska rybackie i komercyjne

wesołe miasteczko

 

degustacja zupy rybnej

 

Już dziś serdecznie zapraszamy

REGULAMIN LOTERII FANTOWEJ
„FANTOLANDIA”

1. Nazwa loterii fantowej

Loteria fantowa, zwana dalej „loterią”, będzie prowadzona pod nazwą „Fantolandia” w czasie Dnia Gminy Potok Wielki organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.

2. Nazwa podmiotu organizującego loterię fantową

Organizatorem loterii, zwanym dalej „Organizatorem”, jest Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.

3. Nazwa organu przyjmującego zgłoszenie

Organizator loterii dokonał jej zgłoszenia Naczelnikowi Urzędu Celnego
w Białej Podlaskiej.

4. Podstawa prawna

Loteria prowadzona jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).

5. Zasięg loterii fantowej

Loteria organizowana jest na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim

6. Cel, na który przeznacza się dochód z loterii fantowej

Dochód z loterii zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim.

7. Czas trwania loterii fantowej

Loteria rozpocznie się w dniu 18.06.2017r. o godz. 14.00 i zakończy się
z chwilą wyczerpania losów, nie później niż o 18.30 w dniu 18.06.2017r.

8. Informacja dotycząca liczby losów/kuponów loteryjnych przeznaczonych do sprzedaży w ramach loterii

8.1. Loteria obejmuje sprzedaż losów/kuponów loteryjnych uprawniających do wzięcia udziału w loterii.
8.2. Organizator przewiduje sprzedaż 500 sztuk losów/kuponów loteryjnych. Cena jednego losu/ kuponu loteryjnego wynosi 5 złotych brutto.
Poszczególne losy będą oznaczone kolejnymi numerami tj; 1,2,3....500 oraz stemplem Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim.

8.3. Wszystkie losy są pełne.

9. Miejsce oraz termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży losów loteryjnych

Sprzedaż losów/kuponów loteryjnych odbywać się będzie w dniu 18.06.2017r. w godzinach od 14.00 i potrwa do wyczerpania losów lub nie dłużej niż do godz. 18.30. na terenie placu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim na stoisku oznaczonego logo „Fantolandii”.

10. Uczestnicy loterii fantowej

10.1. Uczestnikiem loterii, na warunkach określonych w regulaminie, może być osoba pełnoletnia, jak również osoba poniżej 18 roku życia.
10.2. W loterii nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jej organizacją

10.3. Przystąpienie uczestnika do loterii poprzez nabycie losu/kuponu loteryjnego jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem
i akceptacją jego postanowień oraz ze zobowiązaniem się uczestnika do przestrzegania zawartych w nim zasad.

11. Zasady organizacji loterii fantowej

11.1. Warunkiem uczestnictwa w loterii jest zakup co najmniej jednego losu. Losy będą sprzedawane w stoisku oznakowanym specjalnym banerem „Fantolandia”
Cena 1 losu wynosi 5 zł brutto
Do sprzedaży zostanie przeznaczonych max. 500 losów
W loterii wezmą udział osoby, które kupią los oraz umieszczą odcięty numer losu w urnie, przeznaczonej do losowania, stojącej w miejscu sprzedaży losów wskazanym w punkcie 9 regulaminu..
Wszystkie losy biorą udział w losowaniu. Losy loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz
Każdy uczestnik „Fantolandii” może kupić dowolną liczbę losów.

12. Nagrody loterii fantowej

12.1. Nagrody w loterii to rower, gadżety sportowe, zabawki, kosmetyki, talony na zakupy i usługi

12.2. Łączna wartość puli nagród wynosi 2550 złotych brutto.

12.3. Fundatorem nagród jest Organizator, który pozyskuje artykuły na nagrody od sponsorów.

12.4. Oferowane przez Organizatora nagrody są rzeczami fabrycznie nowymi.

12.5 Zwycięzcom w „Fantolandii” nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród, ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego.

13. Miejsce, termin i sposób losowania nagród

13.1. Losowanie nagród odbędzie się w dniu 18.06.2017r. na scenie podczas Dnia Gminy o godz. 19.00 . Losowanie odbędzie się spośród wszystkich losów/kuponów loteryjnych wrzuconych do urny w miejscu wymienionym w punkcie 9 regulaminu. Losy/kupony loteryjne zostaną przed losowaniem wymieszane. Każdy los może być wylosowany tylko raz.

13.2 Losowanie odbędzie się w obecności osób wchodzących w skład Komisji powołanej przez Organizatora, której przewodniczyć będzie osoba posiadająca znajomość przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009r.
o grach hazardowych w zakresie loterii fantowych. Losowania kuponów
z urny będą dokonywać dzieci z widowni. Każde dziecko wyciągnie 1 los.

13.3. W pierwszej kolejności odbędzie się losowanie nagrody głównej tj. roweru i kolejno nagród dodatkowych tj. talonów na zakupy i usługi, gadżetów sportowych itd.

13.4. W przypadku wylosowania losu/kuponu loteryjnego noszącego ślady sfałszowania, w szczególności będącego odbitką kserograficzną, lub powielonego inną techniką, Komisja Loterii „Fantolandia” stwierdzi nieważność takiego losu/kuponu loteryjnego i losowanie zostanie powtórzone aż do wyłonienia zwycięzcy.

13.5. Po wylosowaniu i trzykrotnym odczytaniu numeru, osoba z kuponem
o podanym numerze musi zgłosić się po odebranie nagrody w ciągu 2 minut od odczytania pierwszy raz numeru.

13.6. W wypadku niezgłoszenia się osoby z danym numerem, następuje losowanie kolejnego kuponu wg określonych powyżej zasad, dla tej samej nagrody.

13.7 Laureaci zostaną ogłoszeni od razu po losowaniu.

13.8 Komisja Loterii sporządzi protokół z przebiegu losowania z podaniem wyników „Fantolandii”.

13.9. Nagrody zostaną wydane od razu po zakończeniu losowania, na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego przez członka komisji loterii.

14. Zasady postępowania reklamacyjnego

14.1 Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do godz. 20.00 w dniu 18.06.2017r,
14.2 Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.

14.3 Za datę wniesienia reklamacji uznaje się datę złożenia jej osobiście
w siedzibie Organizatora. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Organizator zastrzega, że reklamacje, które wpłyną do siedziby Organizatora po dniu 18.06. 2017r., po godz. 20.00 nie będą rozpatrywane, pomimo ich prawidłowego wniesienia przez Uczestnika. Reklamacje rozpatrzy Komisja Loterii „Fantolandia”. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 minut od momentu jej złożenia
w siedzibie Organizatora wraz z powiadomieniem uczestnika o wyniku komisji.
14.4 Decyzja Komisji Loterii „Fantolandii” dotycząca rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
14.5 Organizator nie przewiduje możliwości reklamacji losów i nagród.
14.6 Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

15. Postanowienia końcowe

15.1 Wzięcie udziału w loterii „Fantolandii” i zakup losu jest równoznaczne
z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

15.2 Regulamin loterii będzie dostępny w miejscu sprzedaży losów, siedzibie organizatora „Fantolandii” oraz w na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim www.gokpotokwielki.pl

15.3 Cały dochód z „Fantolandii” zostanie przeznaczony na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim.

15.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność nagród, wygranych przez laureatów. Odpowiedzialnym z tego tytułu jest podmiot udzielający gwarancji tj. producent, dystrybutor lub sprzedawca.

15.5 Organizator obowiązany jest do poinformowania Naczelnika Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, o każdej zmianie niniejszego regulaminu nie później niż w terminie 3 dni od dnia dokonania zmiany.

15.6 W sprawach nieuregulowanych tym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U Nr 201, poz. 1540, z późn. zm)

15.7. Dane uczestników będą zbierane i przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w ramach i na potrzeby niniejszej loterii- zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

17 maja GOK NIECZYNNY - Powiatowy Dzień Działacza Kultury

WARSZTATY Z LINĄ - KOMPOZYCJA NA KLATCE Z JEDWABNEGO FOAMIRANU - 23 MAJA GODZ. 9:30

Warsztaty z Liną Shvets 23 maja godz. 9:30

Potrzebne akcesoria: nożyczki, żelazko, pistolet z klejem na gorąco i pędzelek do farb akrylowych

Zapraszam na warsztaty biżuterii - 22 marca wykonamy kolczyki i bransoletkę:) Zapisy już ruszyły... Koszt 15 zł. LCK Potok-Stany godz. 14:00. W kartoteki nie zaglądam ale można robić takie błyskotki od lat 10-ciu do 110-ciu lat więc zapraszam młodzież i dorosłych. PROMOCJA dla uczniów naszych szkół - koszt warsztatów 5 zł:) Ilość miejsc ograniczona...

Zajęcia muzyczne odwołane do 10 marca. Zapraszamy ponownie 14 marca wg grafiku

        W najbliższą sobotę GOK nieczynny

Rozpoczynamy cykl warsztatów o tematyce WIELKANOCNEJ - pierwsze warsztaty już 22 lutego kogut i jajo mix mediowe. Zapisy i info FB lub tel. 781 277 744. Spotykamy się tradycyjnie w LCK Potok-Stany i przynosimy pędzelki, nożyczki, nagrzewnicę do embosinu lub suszarkę do włosów i ewentualnie białe ozdóbki jeśli ktoś ma. Zapraszamy

1 luty LCK Potok-Stany godz. 14:00 - zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę samodzielnie wykonać szkatułkę z księżniczką lub kwiatami w technice decoupage i sospesso. Koszt ok 25-30 zł w zależności od liczby chętnych. Potrzebne materiały to: pędzelki miękkie i zwykłe (płaskie do serwetek i lakieru), suszarkę do włosów, zestaw do sospesso - kto ma, nożyczki i dobry humor:) Zapisy na FB i pod nr tel 781 277 744. Zapraszam:)

 

 

Ostatnia szansa by zapisać się na warsztaty - ozdabiamy torbę eco na zakupy, woreczek na wino i świecę a zmierzymy się z decoupage, transferem i stemplowaniem na tkaninie. Przynosimy: białą grubą świecę, SUSZARKĘ DO WŁOSÓW (jedną na dwie, trzy osoby), miękkie pędzelki do klejenia serwetek, papier do pieczenia, ołówek, nożyczki i ewentualnie jakieś ozdoby.... Środa 18 stycznia godz. 14:00 LCK Potok-Stany - zostało 3 miejsca. Zapisy na FB i sms na nr 781 277 744

ZAPRASZAMY:)

 

Jeśli ktoś ma ochotę zgłębić technikę haftu florenckiego to zapraszamy na warsztaty 25 listopada godz. 12:00 do LCK Potok-Stany. Warsztaty sponsoruje Fabryka Nici ARIADNA S.A. z Łodzi - tak więc są bezpłatne - zapisy i info pod nr tel 781 277 744. ZAPRASZAMY:)

Jeśli ktoś z Was ma ochotę przyozdobić choinkę takimi gwiazdkami, to zapraszam na warsztaty - są jeszcze dwa miejsca:) Spotykamy się w najbliższą środę 9 listopada w LCK Potok-Stany godz. 14:00. Przynosimy ze sobą ostre nożyczki do tkanin, zapalniczkę, pistolet z klejem na gorąco, miarkę (linijkę) i pęsetę. Pozostałe materiały: wstążki i ozdoby zostały zakupione ze środków GOK. Zapisy pod nr tel. 781 277 744 i na FB. ZAPRASZAMY

VI MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ

Stoiska

1. Modesta Kozłowska / Stefania Suchora

2. Teresa Pietrzyk / Zofia Kalisz

3. Barbara Kapusta / Urszula Pituch

4. Marianna Dyjach / Krystyna Flis

5. Anna Zając / Mariola Wijciechowska

6. Teresa Nowińska-Kłosek / Józefa Różańska

7. Anna Mitrut / Joanna Szot / Małgorzata Kamińska-Żuber

8. Otylia Kuźma / Jadwiga Zelik

9. Anna Słabczyńska – Lublin

VI MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ

Występy artystyczne - kolejność

Zespoły Śpiewacze

1. Zespół Śpiewaczy Kowalanki
2. Zespół Ludowy z Ksieżomierzy
3. Zespół z Klubu Seniora w Potoku Wielkim
4. Zespół Śpiewaczy „Janowianki” - JOK
5. Zespół Śpiewaczy z GOK w Modliborzycach
6. Zespół Marianki
7. Zespół Roztoczanki
8. Zespół Śpiewaczy STANIANKI – GOK Potok Wielki
9. Zespół Artystyczny Borowiacy
10. Zespół Czerwona Róża z Szastarki
11. Zespół Piłatczanki
12. Męski Zespół Śpiewaczy Majdaniacy

Soliści/ instrumentaliści

1. Alina Myszak
2. Janina Chmiel
3. Janina Markut
4. Mirosław Kolasa
5. Stefania Suchora
6. Hieronim Markut
7. Bolesław Serwatka

Kapele

1. Kapela Stacha z Dzwoli - GBPiGOK Dzwola
2. Kapela Ludowa z Gościeradowa
3. Kapela z Potoka

 

Gminny Ośródek Kultury w Potoku Wielkim informuje, iż w dniu 20 października 2016r.o godz. 10.30 odbędą się eliminacje gminne 20 JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych.

Karty zgłoszenia należy dostarczać do GOK do dnia 15 października 2016r.

[pobierz] 0.3 MB regulamin_i_karta_zg__oszenia_20_jesiennego_konkur
Każda ze zgłoszonych twórczyń rękodzieła ma zapewnione pół stołu i ewentualnie stelaż. Nakrycia stołu każdy zapewnia sobie we własnym zakresie. Stoiska będzie można dekorować od godz. 13:30
Każda ze zgłoszonych twórczyń rękodzieła ma zapewnione pół stołu i ewentualnie stelaż. Nakrycia stołu każdy zapewnia sobie we własnym zakresie. Stoiska będzie można dekorować od godz. 13:30
[pobierz] 0.2 MB regulamin-mptl
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-do-udzialu-w-miedzypowiatowym-prz

Zapraszamy na zajęcia muzyczne do GOKu - zapisy pod nr tel. 781 277 744 i 15 8740225.
Zajęcia prowadzimy od wtorku do piątku w godz. 15:30 - 20:00 z podziałem na sekcje:
wtorek - pianino, akordeon, keyboard
środa - gitara klasyczna, gitara elektryczna
czwartek - zajęcia wokalne, nauka śpiewu (chórek)
piątek - perkusja, instrumenty perkusyjne
Zajęcia są bezpłatne - serdecznie zapraszamy:)

 

 

Zapraszamy na warsztaty -

anioł decoupage ok 40cm wysokości - 14 września godz. 14:00 LCK Potok Stany - potrzebne materiały: nożyczki, pędzelki miękkie i dobry humor.

Zapisy do niedzieli 4 września pod nr tel. 781 277 744 - koszt 28zł.

ZAPRASZAMY

REGULAMIN ZAWODÓW WĘDKARSKICH OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS
IMPREZY PROMOCYJNEJ -DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO

1. TEREN ZAWODÓW.

1.1. Zawody mogą być rozgrywane na wodach stojących lub bieżących. Wzdłuż odcinka brzegu przewidzianego do odbycia zawodów, woda powinna mieć jednakową głębokość, nie mniejszą niż 0,6 metra.
1.2. Odcinek brzegu, przewidziany do rozegrania zawodów, powinien przebiegać w miarę
możliwości w linii prostej, a sektory i stanowiska wędkarskie powinny być równowartościowe. W przypadku występowania na stanowisku stałego elementu znacznie ułatwiającego lub utrudniającego wędkowanie w stosunku do pozostałych zawodników (kładka, ostroga, itp.), teren ten należy wyłączyć z wędkowania.
1.3. W przypadku występowania linii wysokiego napięcia, z obu jej stron należy wyłączyć
z wędkowania obszar po 25m od rzutu pionowego linii.
1.4. Długość każdego stanowiska wzdłuż linii brzegowej powinna wynosić od 10 do 15 metrów. Szerokość stanowiska, licząc od linii brzegu w głąb lądu, powinna wynosić minimum 6 metrów
2. SPRZĘT, PRZYNĘTY I ZANĘTY STOSOWANE W ZAWODACH.

2.1. Każda wędka używana w czasie zawodów powinna posiadać wędzisko, żyłkę, spławik,
obciążenie wyważające spławik umieszczone centrycznie na żyłce (łączny ciężar obciążenia nie może być większy od wyporności spławika) oraz jeden haczyk. Podstawowe obciążenie zestawu nie może w całości spoczywać na dnie.

2.2. Zawodnik łowi jedną wędką trzymaną w ręku lub umieszczoną na podpórce „suporcie” z
jednoczesnym zachowaniem stałego kontaktu z wędką. Zawodnik może mieć na stanowisku
dowolną ilość wędek do wymiany.
2.3. W trakcie nęcenia zanętą lekką zawodnik nie ma obowiązku zachowania kontaktu z wędką, niezależnie od stosowanej metody łowienia

2.3. Zawodnikowi wolno używać sprzętu pomocniczego takiego jak:
proca, podbierak, platformy o wymiarach maksymalnych 1m x 1m, na której zawodnik może
stać (siedzieć); platforma musi być ustawiona na linii brzegowej poza wodą, jeśli jest konieczne, przednie nogi mogą być zanurzone w wodzie (decyzję tę podejmuje organizator za zgodą Sędziego Głównego). Dodatkowa platforma może być ustawiona w jednej linii z platformą główną, ale tylko w celu złożenia sprzętu wędkarskiego
2.4. Miejsce na łowisku będzie losowane 30 minut przed rozpoczęciem zawodów

3. ORGANIZACJA I PRZEBIEG ZAWODÓW.

3.1. Zawody odbędą się w dniu 21 sierpnia 2016r w godzinach 13.00- 15.00,
W zawodach mogą brać udział osoby dorosłe jak i osoby powyżej 13 roku życia pod nadzorem osoby pełnoletniej (opiekuna)

Zgłoszenia przyjmowane są w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim pod nr Tel. 15 8740225 do 19.08.2016r w godz. 13.00-18.00

4. RYBY ŁOWIONE W ZAWODACH

4.1. W czasie zawodów łowi się ryby, na które w dniu zawodów nie ma okresu ochronnego i z zachowaniem wymiarów ochronnych zgodnie z R.A.P.R.
Nie obowiązują limity ilościowe i wagowe łowionych ryb.
4.2. Ryby powinny być przechowywane w odpowiednich siatkach w stanie żywym, a po zważeniu ponownie wracają do siatki zawodnika i są przechowywane w wodzie do chwili zakończenia ważenia ryb w sektorze, na sygnał sędziego sektorowego zostają natychmiast wpuszczone do wody (jest możliwość zakupienia złowionych ryb po uzgodnieniu z organizatorem ) Ryby należy mierzyć bezpośrednio po ich złowieniu.
4.3. Do połowu nie zalicza się ryby, która:
- została złowiona po sygnale kończącym turę zwodów,
- odpięła się z haczyka pozostając w wodzie lub spadła do wody ..

5. PUNKTACJA.

5.1. Zawodnik otrzymuje pięć punktów za każdego złowionego Karpia
5.2. Zawodnik otrzymuje 3 punktów za każdą złowioną rybę inną niż karp
5.3. W przypadku jednakowej liczby punktów ,o zwycięstwie zadecyduje
waga złowionych ryb.
Po zakończonych zawodach złowione ryby wypuszczone zostaną do zbiornika na którym zostały rozgrywane zawody lub zostaną zakupione przez zawodników po cenie rynkowej obowiązującej w dniu zawodów.

Powyższy regulamin obowiązuję od dnia 19.08.2016 r.

REGULAMIN WYŚCIGU ROWEROWEGO „Szlakiem Zamoyskiego”

Uczestnictwo i prawo startu:
1. Wyścig rowerowy jest przeznaczony dla młodzieży uprawiającej turystykę rowerową
o dobrym przygotowaniu kondycyjnym, oraz brakiem przeciwwskazań zdrowotnych
do brania udziału w tego typu wyścigach poprzez złożenie organizatorom zgłoszenia
i pisemnej zgody rodziców .
2. Organizator dopuszcza udział w wyścigu rowery o kołach 20,24,26,28 calowych
z kierownicą prostą.
3. Każdy uczestnik wyścigu obowiązkowo musi posiadać kask ochronny typu twardego
4. Do startu dopuszczeni są uczniowie ze szkół z terenu Gminy Potok Wielki
Kategorie wiekowe
1 Szkoła Podstawowa
– dziewczęta klasa IV - VI
– chłopcy klasa IV - VI
2 Gimnazjum
– dziewczęta klasa I - III
– chłopcy klasa I – III
–
Cel wyścigu “Szlakiem Zamoyskiego”
1 Popularyzacja turystyki rowerowej
2 Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji
3 Prezentacja walorów krajoznawczych dawnego szlaku Zamoyskiego i Lasów Janowskich.

Organizatorzy
Wójt Gminy Potok Wielki
Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

Sposób przeprowadzenia wyścigu i zgłoszenia do udziału
1 Podczas trwania wyścigu zawodnicy poruszać się będą po drogach publicznych przy
zamkniętym ruchu drogowym przez Policję i Straż Pożarną ,na trasie wyścigu występują
różne typy nawierzchni.( asfaltowa , szutrowa , piaskowa )

2 Zgłoszenia do udziału w wyścigu należy kierować do nauczycieli Wychowania Fizycznego
w danej placówce szkoły .
3 Zgłoszenia będą przyjmowane od 10.08.2016 do 19.08.2016 r.

Data, godzina wyścigu i nagrody
1 Wyścig rozpocznie się 21.08.2016 (niedziela) o godzinie 13.30 w miejscowości Maliniec
2 Nagrody w postaci pucharów i upominków wręczane będą w kategoriach
– Szkoła Podstawowa , dziewczyny I -III miejsce , chłopcy I – III miejsce
– Gimnazjum , dziewczyny I – III miejsce , chłopcy I – III miejsce
3 Odpowiedzialnymi za wyniki zawodników będzie komisja sędziowska
4 Po zakończeniu wyścigu dla wszystkich zawodników i ich opiekunów zostanie
przygotowany posiłek regeneracyjny.

Kontakt: GOK Potok Wielki tel .15 8740225 email : gokpotok@interia.pl
Strona internetowa www.gokpotokwielki.pl

 

Turniej piłki nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych - 04.08.2016
Spotkanie Klubu Seniora - 3 sierpnia 2016

REGULAMIN KONKURSU
“NA POTRAWĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego 2016”
w Malińcu Gmina Potok Wielki

Cel konkursu:
Promocja produktu regionalnego, ukazanie bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych oraz estetycznych tradycyjnych potraw z ryb słodkowodnych opartych na własnych recepturach związanych z kuchnią Regionu Lubelszczyzny i Podkarpacia.
Postanowienia ogólne:
1. Konkurs ma formę otwartą
2. Zgłoszenie potrawy do Konkursu obejmuje podanie nazwy potrawy, imienia
i nazwiska wykonawcy, udostępnienie przepisu.
3. Potrawy do oceny należy dostarczyć w dniu 21 sierpnia 2016r. do namiotu organizatora w godź. 14.30 – 15.30
4. Potrawy ocenione najwyżej w każdej z kategorii otrzymają tytuł “Królewski Karp 2016”
5. Kryteria oceny dań to walory smakowe, sposób podania – prezentacji oraz stopień trudności wykonania potrawy. Zgłoszone do konkursu potrawy oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6. Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na przyznaniu każdemu produktowi od 0 do 5 punktów.
7. Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Komisji punktów danej potrawie będzie stanowiła ocenę końcową.
8. W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwa i więcej podmiotów, prawo uznania pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia się Honorowemu Przewodniczącemu Komisji.
9. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
“Dnia Karpia Królewskiego 2016” o godź. 17.00

Kategorie konkursu:
1. Karp wędzony
2. Karp smażony, pieczony, grillowany, duszny
3. Karp faszerowany, marynowany, w galaretach oraz przetworzony w podobny sposób
4. Ciasta i desery z owoców leśnych

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z czterech kategorii Konkursu uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami i tytułem “Królewski Karp 2015”

Ustalenia końcowe
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i promocji.

Do udziału w konkursie zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

REGULAMIN KONKURSU
“NA NALEWKĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego 2016”
w Malińcu Gmina Potok Wielki

1. Konkurs ma formę otwartą
2. Zgłoszenie do konkursu obejmuje podanie nazwy nalewki, imienia i nazwiska wykonawcy, roku powstania, udostępnienie przepisu.
3. Nalewkę do konkursu należy dostarczyć w butelce szklanej o poj. 0,5l w dniu 21 sierpnia 2016r. do namiotu organizatora w godź. 14.30 – 15.30
4. Nalewki ocenione najwyżej otrzymają tytuł “Nalewki Regionalnej 2016”
5. Zgłoszone do konkursu nalewki oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6. Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
“Dnia Karpia Królewskiego 2016” o godź. 17.00

Ustalenia końcowe
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i promocji.

Do udziału w konkursach zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

 

PROGRAM DNIA KARPIA KRÓLEWSKIEGO 21.08.2016

Msza Św. w intencji rybaków w Osówku
13:00 Zawody Wędkarskie "O Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego"
13:30 Wyścig rowerowy "Szlakiem Zamoyskiego"
13:30 Rozpoczęcie imprezy z Zespołem Marwel
14:30 Występ Zespołów Śpiewaczych Stanianki i Klubu Seniora
14:50 Uroczyste powitanie gości
15:00 Występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Kocudzy
16:00 Prezentacja gospodarstw rybackich i agroturystycznych
- konkurs na potrawy regionalne o tytuł "Królewski Karp 2016"
- promocja produktów regionalnych i lokalnych
- rozstrzygnięcie konkursów i wręczenie nagród
17:00 Gwiazda - Damian Holecki
18:15 Zespół GRAFFITI
19:30 ROBERT ZUCARO - włoska biesiada
21:00 Festyn z Zespołem Marwel
ZAPRASZAMY:)

Dziś odbył się Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Amatorskich organizowany przez Gok Potok Wielki i GLKS. Do turnieju zgłosiły się trzy drużyny: Szwagry z Osinek, Riki Tiki ze Stawek i Zaczarowane Ołówki z Potoka Wielkiego. W trzech meczach sędziowanych przez P. Sylwestra Stręciwilka zostali wyłonieni zwycięzcy: I miejsce Zaczarowane Ołówki, II miejsce Riki Tiki i III miejsce Szwagry. Wszystkim drużynom gratulujemy, dziękujemy za grę fair play i życzymy dalszych sukcesów:)

Obszerna fotorelacja na koncie FB GOK Potok Wielki

                     19 czerwca 2016 Potok Wielki ZAPRASZAMY

Gminny Rodzinny Dzień Dziecka- Diecezjalny Konkurs Pieśni Maryjnej i Patriotycznej - 106.2016
Tradycyjna Majówka - Zarajec Modliborski 30 maja 2016

 

W niedzielę 15 maja 2016 gościliśmy wraz z Zespołem Stanianki na Jarmarku Janowskim w JOKu. Nasz zespół prezentował różnorodny repertuar w bardzo dobrym wydaniu. Dziękujemy za wspólne ucztowanie z kulturą ludową. Poniżej galeria sceniczna i poza kulisowa - sam folklor:)

 

12 maja 2016r. odbyło się w Zakrzówku Święto Niezapominajki. Na zaproszenie Dyrektor GDK Pani Małgorzaty Jamróz jak zwykle pozytywnie odpowiedzieli seniorzy z Potoka Wielkiego i udali się liczną grupą. Fotorelacja ze spotkania:)

Warsztaty kanzashi - 11 maja 2016
Fotogaleria - warsztaty z Liną Shvets 4 maja 2016

Zapraszam na warsztaty z techniki KANZASHI - kwiaty ze wstążki - wykonamy kilka rodzajów płatków i listków oraz całe kompozycje. Wszystkie materiały w cenie, koszt 70zł. Zapisy na FB i pod nr tel 781 277 744. Spotykamy się 11 maja o godz. 14:00 w Potoku-Stanach.
Kanzashi ma szerokie spektrum zastosowania, to nie tylko wyroby biżuteryjne (spinki, broszki, opaski, stroiki do włosów) jak na załączonych zdjęciach, ale także motywy dekoracyjne do pisanek, bąbek, szkatułek, odzieży, koszyczków, stroików, wianki komunijne itp. Warsztaty prowadzi wykwalifikowana instruktor i w ciągu 4-5 godzin postara się przekazać jak najwięcej możliwości zastosowań kanzashi i różnorodne kształty płatków i liści. SERDECZNIE ZAPRASZAM:) Zostało jeszcze kilka miejsc

Eliminacje Gminne do Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych już za nami:) Nominacje do Eliminacji Powiatowych zdobyły grupy z Zespołu Szkół w Potoczku i Potoku Wielkim spektaklami "Trochę inny Kopciuszek" i "Celebrytki" . Gratulujemy i życzymy powodzenia w Janowie:)

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim zaprasza na eliminacje gminne do XXXV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, które przeprowadzimy w dniu 27 kwietnia 2016r o godz. 11:00 w sali widowiskowej GOK. Regulamin i karta zgłoszenia na stronie www.gokpotokwielki.pl do pobrania w pdf. Proszę o wytypowanie reprezentacji liczącej 6 osób z każdej ze szkół i dostarczenie zgłoszeń najpóźniej do 22 kwietnia 2016r.

[pobierz] 0.2 MB wojewodzki-mkr2016

Regulamin i karta zgłoszenia

Zapraszam na kolejne warsztaty - tym razem zmierzymy się z sospesso na lustrze (25x25cm) lub serwetniku (drewniana osłonka na pudełko z serwetkami) do wyboru - koszt 45zł (jeśli ktoś chce zakupić dłuta i matę na własność to dodatkowo 31zł). Nie wstawiam zdjęć, ponieważ nie mam prototypu ale można podejrzeć jak to wygląda wpisując w przeglądarkę google sospesso serwetnik i lustro. Jajo na nóżce jest wykonane w tej technice .
Zapisy pod nr tel. 781 277 744 i na FB najpóźniej do 10 kwietnia (wszystkie zakupy robię przez internet dlatego proszę o szybkie zapisy). Max ilość miejsc to 16.

Proszę przynieść ze sobą pistolet z klejem na gorąco, ostre nożyczki, pędzelki do decoupage i dobry humor:)
ZAPRASZAM

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim w sali widowiskowej informuje, że w dniu 21 kwietnia o godź. 11:00 w sali widowiskowej odbędą się eliminacje gminne do WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PIOSENKI MŁODZIEŻOWEJ "ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK".

Karty zgłoszeń i regulamin dostępne są w wersji elektronicznej na stronie JOK.

Proszę o dostarczenie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia.

ZAPRASZAMY

AEROBIK W TYM TYGODNIU W ŚRODĘ.

ZAPRASZAMY

 Pozytywne Przemiany – lista uczestników – plan godzinowy
10:00
1. Monika Widz
2. Barbara Krakowska
3. Wanda Wolan
4. Izabela Brankiewicz
11:00
5. Magdalena Wolanin
6. Elżbieta Gawron-Karaś
7. Elżbieta Krawczyk
8. Iwona Król

9. Agnieszka Rubaj
12:00
10. Anna Sałacińska
11. Agnieszka Pawusiak
12. Monika Wielgus
13. Aneta Kubik
13:00
14. Marzena Madej
15. Anna Serwatka
16. Edyta Kośmider
17. Iwona Igras
14:00
18. Klaudia Wojciechowska
19. Julia Brankiewicz

20. Mirosława Piotrowska
21. Beata Portka
22. Justyna Piotrowska
15:00
23. Anna Kałuża
24. Teresa Stec
25. Jadwiga Wiśniewska
26. Anna Chajnowska
16:00
27. Renata Najs
28. Monika Najs
29. Gabriela Ryfińska
30. Sylwia Pawusiak-Siek
31. Anna Brankiewicz

 

Włosy mają być świeżo umyte suche, buzia bez makijażu, przynosimy rajstopy w naturalnym kolorze i pantofelki. Zapraszam:)

Witajcie:) Kolejne warsztaty odbędą się tradycyjnie w LCK Potok-Stany 6 kwietnia w środę o godz. 14:00. Nasze zadanie to efekt 3d i przecierka na desce - materiały zostaną zakupione. Każdy uczestnik przynosi nożyczki i płaskie pędzelki. Zapisy pod nr tel. 781 277 744:) Zostało 1 miejsce:)

ZAPROSZENIE NA KONCERT BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
Ks. Proboszcz wraz z parafianami serdecznie zapraszają do Kościoła stacyjnego p. w. Miłosierdzia Bożego w Brzezinach Stojeszyńskich na Koncert Bożego Miłosierdzia pod honorowym patronatem ks. Biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który odbędzie się 3 kwietnia 2016r. o godz. 19.30 w wykonaniu p. Olgi Szomańskiej wraz z zespołem Spirituals Singers Band.
W programie:
Utwory z najważniejszych dzieł Włodzimierza Szomańskiego („Missa Gospel’s op. 2”, „Madonny Jana Pawła II”. „Santo Subito”) oraz największe przeboje Piotra Rubika, zespołu TGD oraz chóru Gospel Rain.

Serdecznie zapraszamy!!!

Środa GOK Gok Potok Wielki godz. 9:00 - Konkurs Wiedzy Pożarniczej dla uczniów Zespołów Szkół:)

Spotykamy się co 2 tygodnie w piątki o godz. 16:00. Najbliższe spotkanie 11 marca. Zapraszamy:)

   Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim informuje, iż w dniu 31 marca 2016r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej GOK przeprowadzi eliminacje gminne do X OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA GIMNAZJALISTÓW "PRZEBUDZENI DO ŻYCIA" - terminy zgłoszeń max. do 24 marca. Każda szkoła może zgłosić po 7 uczestników.

 

   Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim informuje, iż w dniu 13 kwietnia 2016r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej GOK przeprowadzi eliminacje gminne do WOJEWÓDZKIEGO PRZEGLĄDU TEATRÓW DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH 2016 - terminy zgłoszeń max. do 7 kwietnia.

 

   Regulaminy i karty zgłoszeń będą dostępne w wersji elektronicznej na stronie Janowskiego Ośrodka Kultury.

 

    Zapraszamy do udziału:)

Warsztaty dla dzieci w Potoku Wielkim - robimy tag z piękną lalą:) Wszystkie miejsca są już zajęte a osoby zapisane przynoszą ze sobą nożyczki i klej magic z cienką końcówką. Spotykamy się o godz. 15:00 w świetlicy na parterze. Warsztaty są sponsorowane przez GOK.
Zapraszam:)

Ferie zimowe w GOKu - kurs robotyki 24.02.2016

Dumny PAN KOGUT w jaju akrylowym to prototyp na warsztaty wielkanocne, które odbędą się w dniu 9 marca godz. 14:00 LCK Potok-Stany. Zabieramy ze sobą nóż do tapet, szczypce do drutu, nożyczki i pistolet z klejem na gorąco. Jeśli ktoś nie dysponuje takimi narzędziami damy radę własnymi. Koszt 30 zł płatne w dniu warsztatów. Niestety nie ma już wolnych miejsc:)

Aerobik i tenis - 23 luty 2016
Zajęcia robotyki - GOK 17 luty 2016
TURNIEJ TENISOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY POTOK WIELKI - 14.02.2016 GOK POTOK WIELKI

Warsztaty z foamiranu i zimnej porcelany już 2 marca w środę - prowadzi Lina Shvets. Prace Liny można obejrzeć na profilu facebooka Lina Shvets. Popracujemy ok 6 godzin, wszystkie materiały zapewnione - koszt 100zł. Mam jeszcze wolne miejsca - zapraszam:) Zapisy i info pod nr tel 781 277 744

Na zdjęciu przykładowa praca - my wykonamy kwiat z foamiranu i kwiaty z zimnej porcelany.

Kochani:)

W tym tygodniu aerobik wyjątkowo w środę o godz. 18:30

Zapraszamy

Witajcie:)

Jesteśmy już po warsztatach kartkowych, na które zgłosiło się 14 osób. Wszyscy uczestnicy wykonali piękne tagi i jaja w kolorystyce wiosennej.

Następne warsztaty w technikach foamiran i zimna porcelana 2 marca - są jeszcze 3 miejsca:) zapraszamy

 

Warsztaty stroików w jaju akrylowym 9 marca o godz. 14:00 - brak miejsc.

Witajcie:) Mam dla Was fotorelację z VI Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd Pastorałek i Widowisk Kolędniczych w Polichnie. W pierwszym dniu przeglądu reprezentowała nas nasza młodzież: Dominika Witek, Kasia Wiśińska i Maciej Łacek. Drugi dzień reprezentował nas Zespół Śpiewaczy STANIANKI:)

Foamiran i zimna porcelana
Foamiran i zimna porcelana

Kochani:) udało się mi nawiązać kontakt z instruktorami FOAMIRANU i ZIMNEJ PORCELANY:) Połączone warsztaty w obu technikach będą trwały łącznie 6 godz. i odbędą się 2 marca w środę (o godzinie poinformuję).
Każdy z uczestników wykona pracę z zimnej porcelany (przykładowe dwa pierwsze zdjęcia) i foamiranu (dwa kolejne zdjęcia). Koszt łącznie 100zł (płatne do 25 lutego !!!). Dodatkowo będzie można zakupić foamiran, pręciki kwiatowe, masę porcelanową, szablony do kwiatów.
Liczba miejsc ograniczona - zapisy i wpłaty już przyjmuję - kontakt na FB i pod nr tel. 781 277 744.
SERDECZNIE ZAPRASZAM:)
PS. Inne prace można podejrzeć na FB wpisując Foamiran w Polsce, Zimna porcelana, JEŻYK Centrum Kreatywności, Teresa Kopeć

Warsztaty 22.01.2016 - lala szcrapbooking na kartce

17 stycznia 2016 GOK Modliborzyce - XVIII Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek - nasz ośrodek tradycyjnie reprezentował Zespół Śpiewaczy STANIANKI, który otrzymał wyróżnienie.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów:)

Za oknem śnieg a u nas WIELKANOC i zapowiedź kolejnych warsztatów. W tym roku karnawał krótki i święta tuż tuż a w sklepach ozdób wielkanocnych nie ujrzysz z lupą. Postaram się sprostać zadaniu i coś upoluję, a więc warsztaty kartkowe wielkanocne 10 lutego godz. 14.00 Potok-Stany - robimy dwie kartki (jajo i tag) - każdy dostanie zestaw niezbędnych artykułów z wyjątkiem kleju magika i nożyczek (przynosicie sami). Zestaw dla jednej osoby 30zł. Przykładowe kartki poniżej - postaram się zakupić papiery typowo wielkanocne i dodatki w żywej kolorystyce. Jest 15 miejsc więc zapraszam:) Więcej zdjęć na Facebooku: GOK Potok Wielki

                        Opłatek Gminny - 14.01.2016r.

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY - 10.01.2016

 

 

Witajcie:)

Oto prototyp na najbliższe warsztaty 22 stycznia - wykonamy piękną przestrzenną kartkę lub tag. Zajmie nam to trochę czasu ale warto dla tego efektu. Mam 15 miejsc na warsztaty - przynosicie ze sobą klej magic z cienką końcówką i nożyczki precyzyjne i zwykłe. Jeśli ktoś posiada matę i narzędzie kulkowe do wytłaczania to super - przyspieszy pracę. Ewentualnie kwiatki, tasiemki w kolorach krem granat róż. Pozostałe materiały każdy dostanie w pakiecie za 20zł. Zapisy już zakończone a info pod nr tel. 781 277 744:)

ZAPRASZAMY:)

Lokalne Centrum Kultury w Potoku Stanach 22 stycznia godz. 14:00

 

Kolejne warsztaty w lutym dwukrotnie. Proszę śledzić stronę www i FB.

E-CENTRA - AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN

Nasza Gmina w odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców na bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych przystąpiła do przygotowania lokalnej diagnozy zasobów i potrzeb niezbędnej do podpisania porozumienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu na konkurs ogłoszony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
Mając powyższe na uwadze prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

https://www.ankietka.pl/ankieta/210209/ankieta-gmina-potok-wielki.html

ORSZAK TRZECH KRÓLI Potok-Stany 6 stycznia 2016

     Zespół Szkół im. Ofiar Katynia w Potoku Wielkim i Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim zapraszają na koncert WOŚP w najbliższą niedzielę sala widowiskowa GOK w Potoku Wielkim - startujemy o godz. 15:00:)
Zapraszamy - razem możemy więcej:)

Zachęcamy do pomocy w organizacji Orszaku, do udziału aktywnego - przebrania w postać króla, postaci z szopki, anioła, rycerzy itp.

W Lokalnym Centrum Kultury będą rozdawane korony i śpiewniki.

Potrzebujemy trzech koni z jeźdźcami, ewentualnie bryczki z końmi.

Gdyby ktoś chciał nas wesprzeć pomocą zapraszamy do współpracy:)

 

    15 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim odbyło się "spotkanie pokoleń". Tradycyjnie już na spotkanie Klubu Seniora przybyły dzieci wraz z nauczycielami z 3 Zespołów Szkół z terenu gminy Potok Wielki. Wspólnie spędzony czas upłynął pracowicie w miłej atmosferze, efektem są piękne stroiki świąteczne, które przystroją domostwa seniorów. Na koniec wszyscy zasiedli do wspólnego stołu i przy poczęstunku odśpiewali kilka kolęd.

Fotogaleria poniżej

        W dniu dzisiejszym tj. 8 grudnia 2015r. odbyły się ostatnie w tym roku zajęcia aerobiku. Dziękujemy wszystkim Paniom za udział  w zajęciach i super frekwencję. Serdecznie dziękuję Pani Sylwi Kapuścik za prowadzenie i wszczepianie w nas ducha sportu i rekreacji.

Kolejna transza spotkań przewidywana jest na przełom lutego/marca.

Dziękujemy i zapraszamy:)

05.12.2015
05.12.2015

 

 

W ten grudniowy piękny dzień odwiedził nas Święty Mikołaj, Myszka Minnie, Klown i dwie pomocnice Mikołaja. Zabawa była przednia, buźki roześmiane, nóżki roztańczone: konkursy rodzinne, baloniki, confetti i mnóstwo atrakcji:)

04.12.2015
04.12.2015

 

Witajcie:)

Mam dla Was relację z super extra fantastycznych warsztatów scrapbookingowych prowadzonych przez Dorotę Kopeć - REWELACJA:)

Kartki wyszły cudnie, zresztą zdjęcia mówią same za siebie - pięknie dziękujemy Dorotka i zapraszamy ponownie:)

Worek z prezentami można napełniać od godz. 11.00
Worek z prezentami można napełniać od godz. 11.00
JUBILEUSZE: 30LECIA GOKu W GOŚCIERADOWIE I 20LECIA KAPELI GOŚCIERADOWSKIEJ - 27.11.2015
Andrzejki Seniorów - 26.11.2015

      

       Zapraszamy Państwa na kolejne warsztaty z Panią Dorotą Kopeć - 4 grudnia godz. 14:00.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 781 277 744.

   Prace można podejrzeć na blogu http://art-dorota.blogspot.com

 Warsztaty trwają ok 5 godzin i robimy 4-5 kartek:)

 

Technika: scrapbooking

Temat: kartka świąteczna

 

Przynosimy ze sobą nożyczki i klej magic

Warsztaty haftu cieniowanego - 24 i 25 listopada 2015 - LCK POTOK-STANY

W bieżącym roku obchodzimy 250 rocznicę powołania Teatru Narodowego, którą Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach chciałby uczcić zainicjowaniem cyklicznego Przeglądu Teatru Jednego Aktora.

Przegląd adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych, średnich oraz osób dorosłych.

Przesyłam kartę zgłoszenia oraz regulamin Przeglądu, który rozpocznie się

w sali widowiskowej GOK-u 11 grudnia b.r. (piątek) o godz.10 00 .

Zapraszam i pozdrawiam.

Andrzej Rząd – dyrektor GOK

[pobierz] 0.2 MB regulamin-teatr
[pobierz] 0.1 MB karta-zgloszenia-teatr

KONKURS JEDNEGO
WIERSZA

REGULAMIN

Organizatorzy: Janowski Ośrodek Kultury
Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim
Cele:
-pobudzenie aktywności twórczej młodzieży i dorosłych w dziedzinie poezji,
-konfrontacja amatorskiej twórczości poetyckiej

Zasady uczestnictwa:
1.Konkurs adresowany jest do dorosłych i młodzieży od 12 roku życia, których pasją jest twórczość poetycka.
2. W konkursie mogą wziąć udział poeci nie zrzeszeni oraz debiutanci
z Powiatu Janowskiego.
3. Tematyka związana z obchodami 250- lecia Teatru Publicznego

” Świat jest wielkim teatrem, ale my wszyscy nie siedzimy na widowni pełnej świateł”

4. Do konkursu można zgłosić tylko jeden wiersz nigdzie nie publikowany
i wcześniej nie nagrodzony.
5. Wiersz winny być opatrzone godłem (pseudonimem).
6. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 2 egzemplarzach ) należy
przesłać na adres: Janowski Ośrodek Kultury ul. Jana Pawła II 3, 23-300
Janów Lubelski z dopiskiem na kopercie " Konkurs jednego wiersza".
7. W nadesłanej korespondencji ( w osobnej kopercie opatrzonej takimi samym
godłem jak praca konkursowa) należy podać następujące dane: nazwisko
i imię, dokładny adres, nr. telefonu.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.

Terminy:
1. Termin nadesłania prac upływa 11.XII. 2015r.
Ogłoszenie wyników i wręczanie nagród nastąpi 18 .XII. 2015 roku.
Uczestnicy Konkursu zostaną powiadomieni o terminie spotkania.

Nagrody:
1. Prace konkursowe ocenia Jury powołane przez Organizatorów.
2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody.
3.Nagrodzone teksty publikowane będą w lokalnej prasie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!!

GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA
dla
Zespołu Śpiewaczo-Obrzędowego JANOWIACY

Z okazji
30-lecia funkcjonowania zespołu JANOWIACY
Składamy serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania.
Gorąco dziękujemy za skuteczne krzewienie kultury i folkloru
oraz
pielęgnowanie tradycji w naszym regionie.
Jesteśmy wdzięczni za długoletnią współpracę.
Dziękując i gratulując owocnej pracy artystycznej
życzymy zespołowi wielu osiągnięć i kolejnych jubileuszy.

 

                        Anna Brankiewicz                        Jerzy Pietrzyk

                         Dyrektor GOK                      Wójt Gminy Potok Wielki
                        w Potoku Wielkim

       Potok Wielki 14.11.2015

 

W dniu 14 listopada (sobota) GOK w Potoku Wielkim czynny w godz. 12:00 - 16:00

Obchody Święta Niepodległości - 11 listopada Potok-Stany
Nasz dzisiejsze wzmagania kartkowe - mamy 37 kartek na cel charytatywny:)

Zapraszamy wszystkich SENIORÓW na cykliczne spotkanie Klubu Seniora - czwartek 5 listopada sala widowiskowa GOK w Potoku Wielkim godz 13:00

  Składamy ukłon i serdeczne podziękowanie dyrektorom szkół z terenu gminy Potok Wielki, nauczycielom, uczniom i seniorom za okazane serce w akcji pomocy dla rodziny "1+7".

  Jest nam miło, że zechcieliście dołożyć każdy z osobna swoją cegiełkę i mimo tak krótkiego terminu tak licznie przybyliście.

  Dziękujemy aktorom teatru z Zakrzówka za tak wspaniałe doznania artystyczne poświęcone Świętemu Janowi Pawłowi II.

  Z racji, że nie szczędziliści grosza, zebraliśmy kwotę 1 367 zł SERDECZNIE DZIĘKUJEMY:)

 Nasza akcja jeszcze się nie kończy, ponieważ potrzeby są ogromne: można wpłacać pieniądze bezpośrednio na konto Fundacji Mozaika BSZK O/ Zakrzówek 47 8717 1048 2003 3001 9856 0001, z dopiskiem: „Rodzina 1+7. 

  Fundacja organizować będzie kiermasz świąteczny, z którego dochód również przeznaczy na potrzeby tej rodziny. GOK przekazał kartki okolicznościowe na ten cel i zorganizujemy jeszcze warsztaty kartkowe aby wspomóc tą akcję.

                                                                                                                                                           Zakrzówek, 22 czerwca 2015r.

                                        Szanowni Państwo,
Fundacja Mozaika zwraca się do Was z prośbą o wsparcie rzeczowe lub finansowe rodziny wielodzietnej, która znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Jest to matka samotnie wychowująca 7 dzieci w wieku od 8 do 18 lat, wszystkie się uczą. Były mąż kobiety, ojciec jej dzieci, odsiaduje w więzieniu wyrok za gwałt przy dzieciach i znęcanie się. Przewidywany termin końca jego kary to marzec 2016 roku. Mieszkanie, w którym rodzina obecnie przebywa jest w 1/3 własnością mężczyzny. Z wiadomych względów rodzina obawia się jego powrotu i za wszelką cenę chce wyprowadzić się, a wręcz uciec, zanim mężczyzna opuści więzienie. Rodzice matki udostępnili jej do zamieszkania budynek obory z przyległą tzw. kuchnią letnią, który odziedziczyli po swoich bliskich, na terenie gminy Zakrzówek. Pomieszczenia te są w fatalnym stanie i wymagają mnóstwa pracy, pieniędzy i rzeczy, żeby nadawały się do zamieszkania. Na domiar złego matka jest chora na nowotwór złośliwy i przyjmuje chemię, co jeszcze bardziej potęguje tragedię rodziny.

Poniżej zamieściliśmy listę materiałów, które będą potrzebne, żeby móc tam zamieszkać:
- cement – 2 palety (1 paleta-40 worków)
- styropian (czwórka) pod posadzki – 4 paczki
- suporek (połówki na ścianki działowe) – 130 szt.
- piec do CO + 5 szt. grzejników
- płytki, pozostałe wyposażenie do łazienki (wanna narożna i zlew już otrzymane).

Do pisma załączamy zdjęcia nieruchomości. Potrzeby, jak widać są bardzo duże, rodzina będzie wdzięczna za każdą, nawet najmniejszą formę wsparcia. Ich obecny dochód wynosi 331 zł miesięcznie na członka rodziny, przy wsparciu prawnika z Fundacji Bona Fides z Lublina matka będzie się starać w sądzie o podwyższenie alimentów.
Podajemy także numer konta Fundacji, BSZK O/ Zakrzówek 47 8717 1048 2003 3001 9856 0001, na który można wpłacać darowizny dla tej rodziny, z dopiskiem: „Rodzina 1+7. Dla osób i firm, które zechcą wesprzeć tę rodzinę udostępnimy imię i nazwisko oraz telefon matki, w celu weryfikacji prawdziwości informacji, które przesłaliśmy Państwu.

Liczymy na Państwa serce i chęć niesienia bezinteresownej pomocy osobom, którym mniej powiodło się w życiu.

Aerobik - 27.10.2015

  Mam przyjemność zaprosić na kolejne hafciarskie warsztaty. Tym razem będziemy poznawać tajniki haftu cieniowanego, pod okiem Pani Hanny Baranowicz z Łodzi.

Warsztaty sponsoruje Gmina Potok Wielki - należy tylko zapisać się pod nr tel. 781 277 744 i przynieść ze sobą mały drewniany tamborek ( wewnętrzne kółko tamborka musi być obszyte taśmą bawełnianą np. spodniową - aby płótno nie ślizgało się po tamborku), nożyczki i nici mulinę - 8 motków po cztery od jasnego po ciemny w dwóch gamach koloru np. 4 zielenie od jasnej po ciemną.

 

Warsztaty odbędą się w Lokalnym Centrum Kultury 24 - i 25 listopada w godz 14:00 - 19:00 i drugi dzień 8:00 - 13:00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI - 22.10.2015

  W dniu 17 października 2015 roku w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku Stanach odbyło się święto kultury ludowej, czyli V Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej i Ludowej.

  W tym roku zawitali do nas artyści ludowi z pięciu powiatów: janowskiego, biłgorajskiego, kraśnickiego, lubelskiego i łukowskiego.

  Na scenie podziwialiśmy 9 zespołów śpiewaczych, 1 zespół obrzędowy, 5 kapel ludowych i 6-cioro solistów-instrumentalistów. Na stoiskach swoje prace prezentowało 20 twórczyń ludowych. Przy dzwiękach muzyki odbywał się kiermasz i wspólna biesiada.

  Wszyscy uczestnicy zostali wygranymi - wszyscy otrzymaki nagrody pieniężne i rzeczowe ufundowane przez Wójta Gminy Potok Wielki i Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim; a także wydawnictwa książkowe i płyty ufundowane przez Starostę Powiatu Janowskiego Jerzego Bieleckiego.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wspaniałą atmosferę

i niezapomniane wrażenia artystyczne.

  Do zobaczenia za rok:)

V MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ - 17.10.2015 LOKALNE CENTRUM KULTURY POTOK-STANY

  Janowski Ośrodek Kultury informuje, że wspólnie z Akcją Katolicką, Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży oraz Urzędem Miasta w Janowie Lubelskim organizuje w dniu 5 listopada 2015r. o godz.9.00 w sali widowiskowej - XV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Religijnej. Karty zgłoszeń należy dostarczyć do JOK w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015 r.

W załączeniu: regulamin konkursu i kartę zgłoszeń.

 

  Eliminacje gminne do konkursu przeprowadzi GOK w dniu 29.10.2015r.

o godz. 11:00 w sali widowiskowej GOK Potok Wielki

 

Zgłoszenia przyjmujemy do 23.10.2015r.

[pobierz] 0.3 MB regulamin
[pobierz] 0.1 MB regulamin_xv_patriotycznej_i_regiona
[pobierz] 0.1 MB karta_uczestnika_pie____ni_patriot

Miło jest nam pionformować, że nasza grupa aerobikowa powiększa się:) Zachęcamy wszstkich aby wygospodarowali godzinkę we wtorkowe wieczory i dołączyli do naszego grona. Zajęcia bezpłatne prowadzi Pani Sylwia Kapuścik w każdy wtorek godz. 18:00.

Serdecznie zapraszamy:)

Aerobik - ZUMBAo 13.10.2015

 

Od października startujemy z aerobikiem - zumba-o.

Zapraszamy w każdy wtorek na godz 18:00 GOK Potok Wielki.

Zajęcia są bezpłatne - zaczynamy 6 października:)

Prosimy zabrać ze sobą dobry humor, sąsiadkę, koleżankę:)

SERDECZNIE      ZAPRASZAMY:)

 

 

    Na warsztaty kartkowe w technice mieszanej zgłosiło się do Lokalnego Centrum Kultury w Potoku-Stanach 10 osób z terenu gminy Potok Wielki, Biłgoraja i Janowa Lubelskiego. Przez cztery godziny uczestnicy wykonali katrkę i tag o tematyce świątecznej.

   O kolejnych warsztatach poinformujemy niebawem:)

Fotogaleria z warsztatów kartkowo-świątecznych 08.10.2015
Fotorelacja ze spotkania W JESIENI ŻYCIA - organizowanego z okazji Dnia Seniora

Pierwsze super  zajęcia ZUMBY za nami. Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy wtorek na godz 18:00 - GOK Potok Wielki. Zajęcia są bezpłatne:)

W dniu 8 października o godz 14:00 organizujemy warsztaty kartkowe - tematyka świąteczna - technika mieszana.

Serdecznie zapraszamy do Lokalnego Centrum Kultury w Potoku Stanach.

Prosimy o zgłoszenia pod nr tel 781 277 744

Zabieramy ze sobą:

- nożyczki

- klej magic

- 3 kartki papieru wizytówkowego białego

- dobry humor:)

Pozostałe materiały sponsoruje GOK.

ZAPRASZAMY

19 Jesiennym Konkursie Recytatorskim

„Świat Jest Teatrem”

REGULAMIN

I. Adresaci

Zapraszamy do konkursu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, studentów i wszystkich dorosłych miłośników recytacji z województwa lubelskiego i Lublina.

II. Założenia programowe

Obchodzimy w tym roku jubileusze: 250-lecia Teatru Publicznego a także 130. rocznicę urodzin St. Ignacego Witkiewicza - Witkacego i 100. rocznicę śmierci jego ojca, Stanisława Witkiewicza. Organizatorzy 19. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego zachęcają do poszukiwania repertuaru związanego z teatrem jako miejscem, gdzie wszystko się może zdarzyć.

Zależy nam, by recytatorzy mówili teksty zaskakujące, uruchamiające wyobraźnię słuchaczy. Zabierzcie nas w podróż pełną niespodzianek…

Uczestnicy prezentują repertuar z zakresu literatury polskiej i obcej, pochodzący z dowolnego okresu literackiego. Nie chcemy ograniczać pola poszukiwań. Młodsi recytatorzy mogą np. sięgnąć po fragmenty baśni i legend, ulubionych książek, ale również do wierszy obrazujących pewną historię. Starszych zachęcamy, by sięgali po fragmenty dramatów i komedii, teksty satyryczne i liryczne, a nawet anegdotyczne, kojarzące się z teatrem. Kierujcie się słowami W. Szekspira: Świat jest teatrem, akto- rami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają.

III. Kryteria oceny

Oceny prezentacji konkursowych dokona Jury powołane przez organizatora. Kryteria oceny

- wybór i dobór tekstów;
- dostosowanie tekstów do możliwości wykonawczych i interpretacyjnych recytatora;
- interpretacja utworów;
- kultura słowa;
- ogólny wyraz artystyczny.
Jury przyzna nagrody rzeczowe i wyróżnienia w poszczególnych grupach wiekowych (uczniowie szkół podstawowych i starsi), wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy. Werdykt jury jest niepodważalny.

 

Eliminacje powiatowe dla Powiatu Janowskiego odbędą się 22 października 2015 roku o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim.
Zgłoszenia przyjmowane są do 16 października 2015 roku i prosimy je dostarczyć na adres mailowy gokpotok@interia.pl lub osobiście.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 874 0225.

 

[pobierz] 0.2 MB jesienny_konkurs_recytatorski_regulamin

Prosimy o zgłoszenia w terminie do 10 października - ze względu na ograniczone warunki lokalowe, decyduje kolejność zgłoszeń:)

 

Warsztaty scrapbookingu za nami, zdjęcia prac mówią same za siebie - REWELACJA:) Dziękujemy Pani Dorocie, że zechciała nam uronić tak wiele cennych wskazówek i zaszczepić w nas fascynację tą techniką. Ci którzy nie skorzystali niech żałują, a jest czego:)

więcej fotek na blogu http://art-dorota.blogspot.com/
18.09.2015 godź. 13:00
18.09.2015 godź. 13:00

 

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkanie Klubu Seniora w Potoku Wielkim, które odbędzie się w sali widowiskowej GOK dn. 03.09.2015r. o godź. 14.00

Mile widziani nowi seniorzy i seniorki:)

Nasza mereżka w  trakcie pracy
Nasza mereżka w trakcie pracy

 Inaugurację sezonu robótkowego rozpoczęliśmy bardzo ambitnie - mereżką:)   Dzięki uprzejmości Pani Moniki Sternik - Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu Fabryki Nici Ariadna S.A. z  Łodzi, miałyśmy możliwość zgłebienia widzy w zakresie robótek. Spotkanie odbyło się        24 sierpnia 2015r.          w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach.  

 

  Serdecznie dziękujemy i zapraszamy:)

 

Kolejne warsztaty już 18 września w Potoku Wielkim

Zapraszamy na zajęcia robótkowe wszystkich chętnych. Informacje            o warsztatach pojawiają się na bieżąco na stronie www.                SERDECZNIE ZAPRASZAMY

FOTOGALERIA - DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO 16.08.2015

   Wakacje mają się ku końcowi, więc tradycyjnie rozpoczynamy przygodę

z igłą i nitką - zapraszamy miłośniczki rękodzieła na warsztaty. Tym razem będziemy  uczyć się mereżki o wyższym stopniu trudności.

   Sponsorem warsztatów, które odbedą się 24 sierpnia 2015r. o godź. 13.00        w Potoku -Stanach, jest Fabryka Nici ariadna S.A. z Łodzi.                      

  Warsztaty poprowadzi Pani Anna Baranowicz dzięki uprzejmości Pani Moniki Sternik Kierownikowi Działu Sprzedaży i Marketingu ariadny S.A.

   Liczba miejsc ograniczona - zapisy pod nr tel. 781 277 744

Serdeczni zapraszamy:)

[pobierz] 0.1 MB regulmin-zawodow-wedkarskich-dzien-karpia-krolewsk
[pobierz] 0.1 MB regulamin-wyscigu-rowerowego-szlakiem-zamoyskieg
[pobierz] 0.1 MB regulamin-na-potrawe-regionalna

Zapraszamy na wesołe miasteczko, stoiska rybackie, stoiska rękodzielnicze i inne kramy handlowe.

Zapraszamy na degustację zupy rybnej, przejażdżki bryczką konną i wiele innych atrakcji:)

Zachęcamy do udziału w konkursie na POTRAWĘ REGIONALNĄ

w 5-ciu kategoriach - dla zwycięzców atrakcyjne nagrody i tytuł KRÓLEWSKI KARP 2015:)

 

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel: 15/8740225 i 781277744

Prosimy o zgłoszenia do konkursu wędkarskiego:)

Spotkanie Klubów Seniora z Potoka Wielkiego i Zakrzówka 23.07.2015

 

 

Serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkanie Klubu Seniora w Potoku Wielkim, które odbędzie się w sali widowiskowej GOK dn. 02.07.2015r. o godź. 14.00

Mile widziani nowi seniorzy i seniorki:)

Przegląd Kapel i Śpiewaków Weselnych - 20-21.06.2015

 W dniu 28 maja 2015r. uczestniczyliśmy wraz z członkami Klubu Seniora

w Dniu Niezapominajki w Gminnym Domu Kultury w Zakrzówku. Zaproszenie wystosowała do nas Pani Małgorzata Jamróz - Dyrektor GDK oraz miejscowy Klub Seniora. Zabawa rozkręciła się błyskawicznie i humory dopisywały - seniorzy gościli się, tańczyli, śpiewali i aż żal było wracać... Fotorelacja poniżej

DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI - ZAKRZÓWEK 28 maja 2015
Dzień Mamy - pokaz zabiegów pielęgnacyjnych dłoni

Z okazji Dnia Mamy, zapraszamy wszystkie Panie na bezpłatne zabiegi kosmetyczne. Spotykamy się 29 maja 2015r.

w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim o godź. 17.00.

Zapewniamy serwis kawowy

i miłą atmosferę.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

W dniu 28 maja 2015r. (czwartek) GOK nieczynny

z powodu wyjazdu służbowego. Zapraszamy

w piątek od godz. 13.00

Zmiana organizacji pracy  Lokalne Centrum Kultury w Potoku-Stanach - nieczynne do odwołania.

 

Zapraszamy              serdecznie do naszej mini siłowni. Posiadamy atlas, orbi-trek i rowerki do ćwiczeń. Siłownia znajduje się

w świetlicy na parterze - zapraszamy w godzinach pracy GOK:)

  W dniu 20 maja 2015r. uczestniczyliśmy w naszym  dorocznym święcie - Dniu Działacza Kultury, które tym razem odbyło się w Lokalnym Centrum Kultury w Maliniu gm. Chrzanów. Organizatorami uroczystości byli Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i Wójt Gminy Chrzanów.

  Z tej okazji, Minister Kultury

i Dziedzictwa Narodowego przyznał cztery odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej, działaczom ziemi janowskiej. Jest nam niezmiernie miło, że wśród uhonorowanych odznaczeniem jest Pani Danuta Buczek - Kierowniczka Zespołu Śpiewaczego STANIANKI.

  Serdecznie gratulujemy:)

DZIEŃ DZIAŁACZA KULTURY - MALINIE 20.05.2015

W środę 20 maja 2015r. Gminny Ośrodek Kultury nieczynny.

 

Drodzy Państwo :)

Za nami Kiermasz Produktów Lokalnych, który odbył się w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach 16 maja 2014r. Organizatorami Kiermaszu byli Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim i Wójt Gminy Potok Wielki. Impreza organizowana była z projektu "Bogadztwo czerpane z natury...".

Otwarcia dokonał Wójt Gminy Pan Jerzy Pietrzyk i dyrektor GOK-u Pani Anna Brankiewicz. Po przywitaniu gości i wystawców, wystąpiły zespoły śpiewacze Stanianki i Klubu Seniora z Potoka Wielkiego. Następnym punktem programu była prezentacja stoisk i wystawców, których przybyło liczne grono. Wśrod wystawców trzy osoby z terenu naszej gminy wystawiało certyfikowane Produkty Lokalne w kategorii rękodzieło: Panie Jadwiga Zelik i Otylia Kuźma, w kategorii smaki Pan Tomasz Figura.

Po prezentacji uczestnicy wzięli udział w warsztatach rękodzieła, które poprowadziły Panie z lubelskiego stowarzyszenia KANWA.

Dla wszystkich uczestników przygotowano poczęstunek.

 

Program KIERMASZU PRODUKTÓW LOKALNYCH

 

10:00 PREZENTACJA STOISK

10:15 OTWARCIE KIERMASZU, POWITANIE WYSTAWCÓW, GOŚCI I ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH

10:30 WYSTĘP ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO STANIANKI

11:00 - 14:00 WYSTĘP ZESPOŁU ŚPIEWACZEGO KLUBU SENIORA

11:00  WARSZTATY KORALIKOWE - BIŻUTERIA

14:00 GORĄCY POCZĘSTUNEK DLA WYSTAWCÓW I UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW

14:30 - 17:30 WARSZTATY KORONKI FRYWOLITKOWEJ

 

 

 

 

 

16 maj 2015 - KIERMASZ PRODUKTÓW LOKALNYCH - LCK Potok-Stany 10.00 - 18.00

WARSZTATY: BIŻUTERIA KORALIKOWA, FRYWOLITKA (wolne miejsca na frywolitkę !!!)

Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia na stoiska

i warsztaty

Zapraszamy na kiermasz:)

Będzie można zakupić prace w różnych technikach: haft, koronki, biżuteria, ozdoby świąteczne, kartki okolicznościowe a także certyfikowane produkty lokalne takie jak nalewki i różne potrawy.

Wstęp wolny - serdecznie zapraszamy:)

CERTYFIKATY PRODUKTÓW ZIEMI JANOWSKIEJ
FOTORELACJA Z KONKURSU RECYTATORSKIEGO

UWAGA !!!

W piątek 24 kwietnia 2015r. GOK w Potoku Wielkim czynny

w godz. 7:30 - 15:30.

 


                                                                                                                                       Potok Wielki, 28.04.2015r.

                                                                           

                                                                                        

                                                            PROTOKÓŁ

                                       Z ELIMINACJI DO POWIATOWEGO
    XXXIV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZORGANIZOWANEGO

                     PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W POTOKU WIELKIM

 

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim w dniu 28 kwietnia 2015r. przeprowadził eliminacje gminne do Powiatowego XXXIV MAŁEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO.
W eliminacjach wzięło udział 17-ścioro uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Potok Wielki, przygotowanych przez nauczycieli z Zespołów Szkół.
Przesłuchanie oceniało Jury w składzie: Jadwiga Kuźma – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoku Wielkim oraz Edward Wieżyński – specjalista ds. kultury w GOK Potok Wielki.
Jury przyznało 6 nominacji do Powiatowego XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego dla:
Alicji Szwedo
Kariny Ciby
Radosława Szwedy
Magdaleny Dychy
Izabeli Słabczyńskiej
Łukasa Tutki

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez GOK. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.

Przygotowano 17 nagród książkowych.

PRZYKŁADOWY SERWETNIK DECOUPAGE
PRZYKŁADOWY SERWETNIK DECOUPAGE

W dniu 17 kwietnia 2015r. o godz. 14.00 w LCK Potok-Stany odbędą się warsztaty tworzenia serwetników techniką decoupage na gorąco.

Prosimy o zgłaszanie udziału max do 9 kwietnia. Koszt warsztatów to 28 zł. Wszystkie niezbędne materiały dostępne będą na miejscu. Prosimy przynieść ze sobą jedynie nożyczki i ewentualnie serwetkę z ulubionym motywem.

Zgłoszenia i informacje pod nr tel. 781 277 744.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 28 kwietnia 2015r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej w Potoku Wielkim odbędą się eliminacje gminne do XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego  dla uczniów szkół podstawowych.

Każda ze szkół z terenu gminy może wytypować do eliminacji po 6 przedstawicieli.

Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć osobiście lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2015r.

Karta zgłoszenia i regulamin w folderze "Pobieranie plików".

ZAPRASZAMY:)

Witamy po świętach:)

Już dziś w środę zapraszamy dzieci i młodzież na godz. 15.00 na tańce. Aerobik jak zwykle o godz. 18.00

Urządzenia do ćwiczeń dostępne w godzinach pracy GOK.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

UWAGA !!!

 W WIELKIM TYGODNIU 1 KWIETNIA AEROBIK I TAŃCE ODWOŁANE.

ZAPRASZAMY PO ŚWIĘTACH

8 I 15 KWIETNIA :)

FOTOGALERIA Z WARSZTATÓW SCRAPBOOKINGOWYCH
FOTOGALERIA Z KONKURSU ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK

                                                                                                                                               Potok Wielki 25.03.2015 r.

PROTOKÓŁ Z ELIMINACJI GMINNYCH DO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ I MŁODZIEŻOWEJ
“ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”

W dniu 25 .03. 2015 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, odbyły się Eliminacje Gminne do Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “Śpiewający Słowik”.
W przeglądzie wzięło udział 7 dzieci i młodzieży z Zespołów Szkół w Potoczku
i Potoku Wielkim.
Przesłuchania oceniała komisja w składzie:
Przew .komisji Edward Wieżyńki
czł. Tomasz Figura

Po wysłuchaniu wszystkich wykonań, jury postanowiło nagrodzić wykonawców
w trzech kategoriach wiekowych:

I- 6 - 10 lat:
1. Aleksandry Tracz - nominacja
2. Paulina Kulpa - nominacja
3. Karolina Król - nominacja

II – 11 – 13 lat
1. Weronika Czajka - nominacja
2. Dorota Brzozowska - nominacja

III – 14 – 16 lat
1. Weronika Kargut – nominacja
2. Martyna Bębenek - nominacja

Dla wszystkich wykonawców przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe.
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.

ŚRODA 25 MARCA 2015

 

11.00 KONKURS ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK - Potok Wielki

15.00 TAŃCE - Potok Wielki

15.00 WARSZTATY - Potok-Stany

18.00 AEROBIK - Potok Wielki

 

Zapraszamy

 

 

UWAGA UWAGA !!!

Konkurs Śpiewający Słowik

w ŚRODĘ 25 marca o godz. 11.00

Prosimy o zgłoszenia na maila do wtorku do godz. 13.00

Konkurs Recytatorski 19.03.2015

                                                                                                                                 Potok Wielki dn. 19.03.2015r.

 

                                                                            PROTOKÓŁ

               Z ELIMINACJI DO OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO
                                           „Przebudzeni do życia” – dla gimnazjalistów
             ZORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY W POTOKU WIELKIM

 

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim w dniu 19 marca 2015r. przeprowadził eliminacje gminne
 do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO.
W eliminacjach wzięło udział 5-cioro uczniów gimnazjum z terenu gminy Potok Wielki, przygotowanych przez nauczycieli z Zespołów Szkół.
Przesłuchanie oceniało Jury w składzie: Jadwiga Kuźma – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoku Wielkim oraz Edward Wieżyński – specjalistads. kultury w GOK Potok Wielki.
Jury przyznało 5 nominacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla:

Agnieszki Pizoń
Sary Pelc
Kamili Kupiec
Macieja Łacka

Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez GOK. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.

Przygotowano 5 nagród książkowych.

Dziś środa 18 marca 2015

zapraszamy na:

11.00 szkolenie rolników organizowane przez ODR

15.00 tańce dla dzieci

18.00 aerobik

Fotki z warsztatów jaj faberge

05 marca 2015r w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim odbył się KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz spotkanie KLUBU SENIORA z okazji Dnia Kobiet. Fotogalerie poniżej:)

         W marcu odświeżamy stare zeszyty

z przepisami kulinarnymi, zastanawiamy się co upiec upichcić na święta. Aby odnowić nasze zapiski, zapraszamy na warsztaty tworzenia kolorowych PRZEPIŚNIKÓW:)

Spotykamy się jak zwykle w Lokalnym Centrum Kultury w środę 25 marca 2015r.

o godz. 15.00.

Wszelkie niezbędne materiały zostały już zakupione - proszę przynieść ze sobą jedynie nożyczki.

Liczba miejsc ograniczona - proszę o zgłoszenia sms na nr tel. 781 277 744

Do zobaczenia:)

JAJA FABERGE
JAJA FABERGE

ZAPRASZAMY NA KOLEJNE WARSZTATY PISANKOWE -

 

11 marca 2015r.       

  w LOKALNYM CENTRUM KULTURY

  w Potoku-Stanach  godz. 15.00

 

 

Niezbędne materiały:

- jajo styropianowe ok 11-12cm wysokości

- wstążka satynowa 2 kolory szer. 5cm dł. 1m każdego koloru

- wstążka na kokardkę 2 kolory szer. 1-1,5 cm dł. 1m każdego koloru

- tasiemka ozdobna ok. 6-8mm szer. i 2m długa - na łączenie kolorów

- szpilki zwykłe

- szpilki długie z ozdobną końcówką

- perełki, koraliki 9 szt. na nóżki pisanki i do kokardki

- cekinki, kwiatuszki, koraliki itp. do ozdobienia wg gustu

- nożyczki

- zapalniczka do opalenia wstążki

- nóż do tapet

 

Zapisy pod nr. tel 781 277 744

WARSZTATY SĄ BEZPŁATNE !!!

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 25 marca 2015r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej w Potoku Wielkim odbędą się eliminacje gminne do Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej        "ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK"

- dla dzieci i młodzieży.

Każda ze szkół z terenu gminy może wytypować do eliminacji po 2 przedstawicieli w każdej z 4 kategorii.

Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć osobiście lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 20 marca 2015r.

Karta zgłoszenia i regulamin w folderze "Pobieranie plików".

ZAPRASZAMY:)

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim informuje, że w dniu 19 marca 2015r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej  w Potoku Wielkim odbędą się eliminacje gminne do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego "Przebudzeni do życia" -  dla gimnazjalistów i szkół ponadgimnazjalnych.

Każda ze szkół z terenu gminy  może wytypować do eliminacji po 6 przedstawicieli.

Karty zgłoszeń prosimy dostarczyć osobiście lub e-mailem w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2015r.

Karta zgłoszenia i regulamin w folderze "Pobieranie plików".

ZAPRASZAMY:)

NASZE PRACE WYKONANE NA WARSZTATACH

Środa 18 luty 2015

15.00 Lokalne Centrum Kultury w Potoku-Stanach - warsztaty pisankowe

15.00 GOK Potok Wielki - tańce dla dzieci

18.00 GOK Potok Wielki - AEROBIK

Na dzisiejsze zajęcia aerobiku przybyło 33 osoby - BRAWO ! Przypominamy: spotykamy się w środy o godz. 18.00, zajęcia trwają

1 godź. i są BEZPŁATNE !!!

Serdecznie Zapraszamy:)

Aerobik - środa 11 stycznia 2015

Serdecznie zapraszamy na warsztaty pisankowe w technice sznurkowej. Lokalne Centrum Kultury w Potoku-Stanach

18.02.2015r. (środa) godz. 15.00

Potrzebne materiały:

- 2 jajka styropianowe

- klej magic z cienką końcówką

- taśma dwustronnie klejąca

- sznurek jutowy / biały bawełaniany

- do ozdoby tasiemki, koraliki, szpilki, kwiatuszki, piórka, sizal, wytłoczkę na jajko (2 dołki) itp.

- nożyczki.

Zgłoszenia pod nr tel. 781 277 744

                                              Warsztaty są BEZPŁATNE

Poniżej galeria zdjęć z dzisiejszych zajęć aerobiku - kolejne za tydzień w środę o godz. 18.oo

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

ZAJĘCIA AEROBIKU
TURNIEJ TENISOWY O PUCHAR WÓJTA GMINY POTOK WIELKI 01.02.2015

W dniach 01-02 lutego 2015r. w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie odbył  się po raz piąty Międzypowiatowy Przegląd Kolęd Pastorałek i Widowisk Kolędniczych. Gminę Potok Wielki reprezentował Zespół Śpiewaczy STANIANKI oraz Dominika Witek. Galeria z Przeglądu poniżej.

Polichna 2015

WYSTĘP DOMINIKI WITEK REPREZENTANTKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W POTOKU WIELKIM NA MIĘDZYPOWIATOWYM PRZEGLĄDZIE KOLĘD PASTORAŁEK I WIDOWISK KOLĘDNICZYCH W POLICHNIE 01.02.2015

Tradycyjnie już w Zespole Szkół w Potoku-Stanach 29 stycznia 2015r. odbył się Wieczór Kolęd. Gminny Ośrodek Kultury reprezentował Zespół Śpiewaczy STANIANKI oraz Dominika Witek - uczennica gimnazjum, uczestniczka zajęć nauki gry na gitarze w GOK.

Wieczór swoim występem uświetnił również Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora. Fotorelacja poniżej

Wszystkie miłośniczki aktywnego spędzania czasu zapraszamy w każdą środę o godz. 18.00

(GOK Potok Wielki)

na BEZPŁATNE zajęcia AEROBIKU.

Ruszamy 04 lutego 2015r.

Prosimy zabrać ze sobą sportowy strój i dobry humor:)

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY

 

Zgłoszenia do udziału w TURNIEJU TENISOWYM przyjmujemy

w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim

pod nr tel 15/874 0225.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY:)

FOTOGALERIA Z WARSZTATÓW

Lokalne Centrum Kultury w Potoku -Stanach organizuje 28 stycznia 2015 roku o godz. 14:00 warsztaty biżuterii koralikowej. Prosimy zabrać ze sobą szydełko, igłę do nawlekania koralików, koraliki w dwóch kolorach o wielkości max 3mm w ilości wystarczającej do nawleczenia 1 m nici, nić cienki kordonek lub nić do szycia jeansów w kolorze koralików. Koraliki można nawlec wcześniej w sekwencji 2/4/2/4/2/4 itd długość 1m. Nić i igła musi przejść przez koraliki !!! Jeśli ktoś posada klej jubilerski to również się przyda. Końcówki i zapięcie dostępne są na miejscu. Prosimy o telefoniczne potwierdzenia przybycia.

Warsztaty są BEZPŁATNE serdecznie zapraszamy :)

Stanianki na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Tradycyjnych w Modliborzycach 18.01.2014
Stanianki na Przeglądzie Kolęd i Pastorałek Tradycyjnych w Modliborzycach 18.01.2014

   W dniu 15 stycznia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe.

  Gospodarzami spotkania byli Wójt Gminy Potok Wielki Jerzy Pietrzyk i Przewodniczący Rady Gminy Dariusz Wojciechowski.

      Przybyło wielu znamienitych gości: Senator RP Józef Zając, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Piotr Rzetelski, Ks. Dziekan Stanisław Piasecki, Ks.Kan. Józef Rainer, Członek Zarządu Powiatu Janowskiego Grzegorz Pyrzyna; ponadto radni, sołtysi, druhowie strażacy, przedstawiciele instytucji, członkowie zespołów śpiewaczych oraz mieszkańcy gminy.

     Tradycyjnie spotkanie rozpoczęło się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Potoku-Stanach. Następnie Zespół Śpiewaczy Stanianki i Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora przypomniały staropolskie kolędy i pastorałki.

     Wójt Gminy, Ks. Dziekan, Senator RP i Radny Sejmiku Wojewódzkiego złożyli wszystkim życzenia świątezne i noworoczne. Następnie obecni dzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.

 

GMINNE SPOTKANIE OPŁATKOWE
Fotorelacja z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2015

w Potoku Wielkim to rekordowa kwota 1 425,40 zł.

Dziękujemy bardzo wszystkim ofiarodawcom, naszym artystom - uczniom, nauczycielom oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół w Potoku Wielkim, Zespołowi Tanecznemu z Zaklikowa i wszystkim, którzy przybyli na nasze występy.

Sie ma !

 

Spotkanie KLUBU SENIORA 08.01.2014

Wszystkich Seniorów zapraszamy na spotkanie cykliczne Klubu Seniora w czwartek 08.01.2014r o godz. 13.00. Spotkanie odbędzie się w świetlicy na parterze budynku GOK.

Serdecznie zapraszamy:)

Serdecznie zapraszamy na 23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - w najbliższą niedzielę - startujemy o godz. 15.00

Organizatorzy:

Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

Zespół Szkół w Potoku Wielkim

SPOTKANIE POKOLEŃ - KLUB SENIORA I DZIECI Z ZESPOŁÓW SZKÓŁ - STROIKI - 11.12.2014
WARSZTATY 10-11.12.2014
MIKOŁAJKI 2014 - 05.12.2014

Serdecznie zapraszamy wszystkie miłośniczki rękodzieła na WARSZTATY HAFCIARSKIE 10-11 grudnia 2014 Lokalne Centrum Kultury w Potoku Stanach. W środę od godz. 14.00 będziemy zgłębiać tajniki haftu HARDANGER; w czwartek od godź. 9.00 zapoznamy się z KORONKĄ WENECKĄ (arabeską).

Warsztaty są bezpłatne, prowadzi Pani Anna Baranowicz z Łodzi. Informacje pod nr tel. 781 277 744.

Serdecznie zapraszamy:)

FOTORELACJA Z KONKURSU "PRZYGODA Z MIKROFONEM" 2014

PRZYGODA Z MIKROFONEM 2014

                                                                                                                                                                                       Potok Wielki 26.11.2014 r.

PROTOKÓŁ Z GMINNEGO KONKURSU PIOSENKI DZIECIĘCEJ

I MŁODZIEŻOWEJ “PRZYGODA Z MIKROFONEM”

   W dniu 26 .11. 2014 roku w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim, odbył się Gminny Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej “PRZYGODA Z MIKROFONEM”.
W przeglądzie wzięło udział 21 dzieci i młodzieży z Zespołów Szkół w Potoczku, Potoku Wielkim

i Potoku Stanach.
   Przesłuchania oceniała komisja w składzie:
Przew .komisji Edward Wieżyńki
czł. Tomasz Figura

   Po wysłuchaniu wszystkich wykonań, jury postanowiło nagrodzić wykonawców w czterech kategoriach wiekowych:
   I- do 6 lat:
1.Alicja Tracz - 1 miejsce
2.Dominika Adamek - wyróżnienie
3.Maja Winiarczyk - 3 miejsce
4.Kinga Lenart - wyróżnienie
5.Nadia Włąz - 2 miejsce

   II – kl. I-III
1. Magdalena Sieczkoś - wyróżnienie
2.Mateusz Rutana - 3 miejsce
3.Paulina Kulpa - 2 miejsce
4.Aleksandra Tracz - 1 miejsce
5. Karolina Król - dyplom za udział

   III – kl. IV-VI
1. Julia Bielak - 1 miejsce
2. Gabriela Kotwica - 2 miejsce

   IV – gimn.
1. Dominika Witek - 1 miejsce

ZESPOŁY / DUETY

   III kat.
1. KROPELKI Alina Siroń / Milena Hertman – 2 miejsce
2. Amelia Taracha / Mateusz Brzozowski – 1 miejsce

   IV kat.
1. Weronika Kargut / Martyna Bębenek – 1 miejsce
2. Sara Pelc / Izabela Słabczyńska – 2 miejsce

   Dla wszystkich wykonawców przyznano dyplomy i nagrody rzeczowe oraz słodycze.
Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.

    Komisja w składzie :

Przew. Kom. Edward Wieżyński

Czł. Tomasz Figura

 

Spotkanie KLUBU SENIORA
Spotkanie KLUBU SENIORA

W DNIU 6 LISTOPADA 2014 ROKU W  BUDYNKU GOK W POTOKU WIELKIM ODBYŁO SIĘ SPOTKANIE KLUBU SENIORA. BYŁO TO PIERWSZE SPOTKANIE PO REMONCIE BUDYNKU GOK - ZACHWYTOM NIE BYŁO KOŃCA, OBIEKT ZMIENIŁ SIĘ WEWNĘTRZNIE NIE DO POZNANIA. ADAPTACJA CZĘŚCI ŚWIETLICY NA KUCHNIĘ TO STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ - JUŻ DZIŚ PRZEKONAŁY SIĘ O TYM SENIORKI PRZYGOTOWUJĄCE POCZĘSTUNEK W NOWYCH WARUNKACH.

POZYTYWNYM ZASKOCZENIEM SPOTKANIA BYŁO PRZYBYCIE NOWYCH CZŁONKÓW KLUBU SENIORA - BARDZO CIESZY NAS FAKT, IŻ KORZYSTAJĄ PAŃSTOWO Z NASZEJ OFERTY.

WIZYTĘ SENIOROM ZŁOŻYŁ WÓJT GMINY POTOK WIELKI JERZY PIETRZYK, KTÓRY WYRAZIŁ ZADOWOLENIE Z AKTYWNEGO UCZESTNICZENIA SENIORÓW W ŻYCIU GMINY POTOK WIELKI.

KOLEJNE SPOTKANIE TO ANDRZEJKI SENIORÓW W DNIU 27 LISTOPADA O GODŹ. 13.00 - SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

SPOTKANIE KLUBU SENIORA
Konkurs recytatorski 05.11.2014r.


Potok Wielki, 05.11.2014r.

PROTOKÓŁ

Z ELIMINACJI DO POWIATOWEGO
XVIII JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO ZORGANIZOWANEGO PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W POTOKU WIELKIM

     Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim w dniu 5 listopada 2014r. przeprowadził eliminacje gminne do Powiatowego XVIII JESIENNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO.
W eliminacjach wzięło udział 11 uczniów szkół podstawowych oraz 6 uczniów gimnazjum z terenu gminy Potok Wielki, przygotowanych przez nauczycieli Zespołów Szkół.
Przesłuchanie oceniało Jury w składzie: Jadwiga Kuźma – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoku Wielkim, Helena Paczos – Bibliotekarka z Filii GBP w Potoczku oraz Edward Wieżyński – specjalista ds. kultury w GOK Potok Wielki.
Jury przyznało 7 nominacji do Powiatowego XVII Jesiennego Konkursu Recytatorskiego dla:
1. Kariny Ciba
2. Kamili Wołoszyn
3. Wiktorii Wilk
4. Wiktorii Czajki
5. Kamili Kupiec
6. Macieja Łacka
7. Elżbiety Szwedo
Dla wszystkich uczestników przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez GOK. Gratulujemy nagrodzonym i życzymy kolejnych sukcesów.

 

ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ NA NAUKĘ TAŃCA

OD 29 PAŹDZIERNIKA. STARTUJEMY O GODŹ 15.OO

ZAPRASZAMY W KAŻDĄ ŚRODĘ

                                                                                                                                                  Potok Wielki 18.10.2014 r.

Protokół z Przeglądu
Twórczości Lokalnej i Ludowej

  W dniu 18 .10. 2014 roku w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach odbył się Przegląd Twórczości Lokalnej i Ludowej zorganizowany przez Gminę Potok Wielki i Starostwo Powiatowe w Janowie Lubelskim .
  W przeglądzie wzięło udział 6 zespołów śpiewaczych, 1 kapela ludowa, 1 zespół obrzędowy, 2 solistki oraz 13 twórców ludowych ośrodków kultury powiatu janowskiego , kraśnickiego, lubelskiego

i biłgorajskiego.

  Komisja Przeglądu w składzie :
Przewodnicząca komisji - Barbara Nazarewicz – Dyr. Muzeum Regionalnego w Janowie Lubelskim
czł. Andrzej Wojtan Redaktor Naczelny Gazeta Chłopska Droga
czł. Edward Wieżyński Specjalista ds. kultury ludowej GOK
po wysłuchaniu wszystkich uczestników i obejrzeniu wystawionych prac w konkursie na sztukę ludową, postanowiła przyznać miejsca i nagrody następujących kategoriach .

1.Zespół śpiewaczy / Zespół Śpiewaczy z GOK Modliborzyce
Zespół Śpiewaczy z GOK w Potoku Wielkim - Stanianki
Zespół Śpiewaczy Janowianki z JOK w Janowie Lubelskim
Zespół Śpiewaczy Klubu Seniora w Potoku Wielkim
Zespół Śpiewaczy Kowalanki z Kowalina
Zespół Śpiewaczy Maryjanki
2.Kapela ludowa / Kapela Stacha z Dzwoli
3. Zespół obrzędowy/ Blinowianki z GCK w Polichnie
4. Solista Janina Chmiel
Alina Myszak

Sztuka ludowa - rękodzieło:

Kategoria tradycja:
1. Teresa Nowińska-Kłosek
2. Jadwiga Zelik
3. Modesta Kozłowska

Kategoria współczesność:

1 Teresa Pietrzyk
2. Elżbieta Zawadzka
3. Otylia Kuźma

  Dla wszystkich zespołów przyznano dyplomy, nagrody książkowe i nagrody pieniężne a dla twórców ludowych statuetki, nagrody książkowe i dyplomy.
  Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez Gminę w Potok Wielki, Starostwo Powiatowe

w Janowie Lubelskim i Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim.

 

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ I LUDOWEJ 18.10.2014

W poniedziałek 29 września 2014r. gościliśmy w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach miłośniczki rękodzieła. Warsztaty haftu hardanger prowadziła P. Anna Baranowicz z Łodzi dzięki uprzejmości Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu Fabryki Nici Ariadna S.A. z Łodzi Pani Moniki Sternik - sponsora warsztatów.

Nasze Panie pogłębiały tajniki techniki poznanej już wcześniej.

Kolejne warsztaty już w listopadzie - zapraszamy:)

HISTORIA ZESPOŁU STANIANKI
Zespół swoją działalność zapoczątkował w roku 1984 śpiewając przy miejscowej Parafii

i Kole Gospodyń Wiejskich ,występując podczas dożynek , uroczystości kościelnych
i świąt państwowych.
Wbrew oczekiwaniom utworzenie zespołu nie było zadaniem trudnym z uwagi na fakt dużej ilości chętnych chcących rozwijać swoje artystyczne zainteresowania.
W roku 1994 po reaktywacji Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim , który objął opiekę nad zespołem , zaczerpnęła się obecna nazwa zespołu “STANIANKI” od miejscowości Potok Stany z której wywodzi się większość członków zespołu.
Podczas spotkań cyklicznych, członkowie wykonywali wyroby rękodzielnicze
śpiewając przy tym i niejednokrotnie komponując piosenki .
Celem współpracy ,była promocja naszej gminy i niesienie radości swoimi występami wszystkim dla których jest bliska polska muzyka ludowa.
Jednakże zespół to nie tylko nazwa i instytucja ,to przede wszystkim ludzie ,którzy poświęcali swój czas i wkładali całe swoje serce i chęci w kontynuacje tradycji ludowej na tym terenie.
Już pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury ,zespół zaczął występować w konkursach,
przeglądach, festiwalach i na lokalnych uroczystościach.
Obecnie zespół występuje w pięknych strojach ludowych z regionu
Lubelsko- krzczonowskiego zakupionych przez GOK w ramach funduszy unijnych.
W tym roku Minister Kultury wyróżnił zespół, przyznając honorową odznakę “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.- serdecznie gratulujemy .
W imieniu pracowników GOK ,składamy serdeczne podziękowania dla całego zespołu
za dotychczasową współpracę i życzymy kolejnych wspaniałych jubileuszy.

                                                                                                                     Tomasz Figura

 W dniu 27 września 2014r. obchodziliśmy Jubileusz XXX-lecia Zespołu Śpiewaczego Stanianki.

  Uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. odprawioną w intencji Zespołu przez proboszcza miejscowej parafii ks. kan. Józefa Rainera.

    Dalszą część Jubileuszu Zespół obchodził w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach.

HARDANGER
HARDANGER

W dniu 29 września 2014r. w Lokalnym Centrum Kultury w Potoku-Stanach odbędą się warsztaty haftu HARDANGER sponsorowane przez Fabrykę nici ARIADNA  S.A. w Łodzi.

Warsztaty prowadzi P. Monika Sternik - Kierownik Działu Sprzedaży i Marketingu Ariadny S.A. oraz P. Anna Baranowicz - instruktor.

Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia pod nr tel. 781 277 744

ZAPRASZAMY

18 października 2014r. odbędzie się Międzypowiatowy Przegląd Twórczości Lokalnej. Karta zgłoszenia i regulamin dostępne w folderze " pobieranie plików".

Zapraszamy

ZAPRASZAMY
ZAPRASZAMY
DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO 2014
DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO 2014
DZIEŃ KARPIA KRÓLEWSKIEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU
“NA POTRAWĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego 2014”
w Malińcu Gmina Potok Wielki

Cel konkursu:
Promocja produktu regionalnego, ukazanie bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych oraz estetycznych tradycyjnych potraw z ryb słodkowodnych opartych na własnych recepturach związanych z kuchnią Regionu Lubelszczyzny i Podkarpacia.
Postanowienia ogólne:
1.Konkurs ma formę otwartą
2.Zgłoszenie potrawy do Konkursu obejmuje podanie nazwy potrawy, imienia
i nazwiska wykonawcy, udostępnienie przepisu.
3.Potrawy do oceny należy dostarczyć w dniu 17 sierpnia 2014r. do namiotu organizatora w godź. 14.30 – 15.30
4.Potrawy ocenione najwyżej w każdej z kategorii otrzymają tytuł “Królewski Karp 2014”
5.Kryteria oceny dań to walory smakowe, sposób podania – prezentacji oraz stopień trudności wykonania potrawy. Zgłoszone do konkursu potrawy oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6.Dla oceny przyjętych kryteriów ustala się punktację, polegającą na przyznaniu każdemu produktowi od 0 do 10 punktów.
7.Łączna suma przyznanych przez wszystkich Członków Komisji punktów danej potrawie będzie stanowiła ocenę końcową.
8.W przypadku zdobycia tej samej liczby punktów przez dwa i więcej podmiotów, prawo uznania pierwszeństwa i wyboru laureata pozostawia się Honorowemu Przewodniczącemu Komisji.
9.Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
“Dnia Karpia Królewskiego 2014” o godź. 17.15

Kategorie konkursu:
1.Karp wędzony
2.Karp smażony, pieczony, grillowany, duszny
3.Karp faszerowany, marynowany, w galaretach oraz przetworzony w podobny sposób
4.Ciasta i desery z owoców leśnych

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w każdej z czterech kategorii Konkursu uczestnicy zostaną uhonorowani nagrodami i tytułem “Królewski Karp 2014”

Ustalenia końcowe
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i promocji.

Do udziału w konkursie zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim


REGULAMIN KONKURSU
“NA NALEWKĘ REGIONALNĄ”
odbywającego się podczas
“Dnia Karpia Królewskiego 2014”
w Malińcu Gmina Potok Wielki

1.Konkurs ma formę otwartą
2.Zgłoszenie do konkursu obejmuje podanie nazwy nalewki, imienia i nazwiska wykonawcy, roku powstania, udostępnienie przepisu.
3.Nalewkę do konkursu należy dostarczyć w butelce szklanej o poj. 0,5l w dniu 17 sierpnia 2014r. do namiotu organizatora w godź. 14.30 – 15.30
4.Nalewki ocenione najwyżej otrzymają tytuł “Nalewki Regionalnej 2014”
5.Zgłoszone do konkursu nalewki oceni powołana w tym celu Komisja, której werdykt jest ostateczny.
6.Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w trakcie
“Dnia Karpia Królewskiego 2014” o godź. 17.15

 

Ustalenia końcowe
Uczestnicy konkursów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu i promocji.

 

Do udziału w konkursach zapraszają:
Wójt Gminy Potok Wielki, Gminny Ośrodek Kultury w Potoku Wielkim

 

DZIEŃ DZIAŁACZA KLTURY 17.07.2014 KOCUDZA

W dniach 21-22 czerwca 2014 roku odbyły się 14 obchody DNI GMINY POTOK WIELKI. 

W pierwszym dniu obchodów mieliśmy przyjemność gościć twórców ludowych na XI Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Weselnych. Na scenie zaprezentowało się 12 zespołów śpiewaczych, 4 solistów, 1 instrumentalista oraz 3 kapele. 

Po przeglądzie swój debiut na scenie w Potoku miała Kapela Swojacy z Kraśnika pod przewodnictwem Pana Daniela Lewandowskiego. 

Na zakończenie imprezy zaprosiliśmy zespół RINGO, który bawił publiczność do godź. 24.00.

 

 W drugim dniu rozpoczęliśmy program od prezentacji dorobku artystycznego szkół z ternu Gminy Potok Wielki. Jako pierwszy zaprezentował się Zespół Szkół w Potoczku, następnie w Potoku Wielkim i w Potoku Stanach. Mimo kaprysów aury, dzieci prezentowały się znakomicie. Na zakończenie wystąpiła grupa taneczna działająca przy GOK-u.

Między występami dzieci nastąpiło wręczenie statuetki dla najlpszego społecznika - człowieka roku Gminy Potok Wielki. Laureatką tegorocznej edycji została Pani Iwona Sulowska - serdecznie gratulujemy:)

Po występach dzieci przyszła kolej na koncert gwiazdy wieczoru - An Dreo & Karina zaprezenowali włoskie utwory Al Bano i Rominy Power. Publiczność w każdym wieku bawiła się doskonale i domagała się bisów. Po koncercie ustawiła się kolejka fanów po autografy.

Następnym punktem programu był konkrs podnoszenia ciężarka, w którym zwycięzcą został Pan Rafał Tyza.

Najwększe emocje budziło jednak losowanie loterii fantowej. Do wygrania było wiele atrakcyjnych nagród m.in. 3 rowery, hulajnoga, deskorolka, piłki, materece, huśtawki, śpiwory, apteczki, kosmetyki itd. Nagrody ufundowali sponsorzy, którym bardzo dziękujemy.

Po losowaniu loterii wystąpiła grupa HYDROFORNIA i zespół SPECTRUM.

Impreza trwała do godź. 24.00.

 

 

 

 

 

 

 

Gminny Rodzinny Dzień Dziecka po raz kolejny odbył się w Potoku Wielkimw dniu 3 czerwca 2014r. Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji dla wszystkich dzieci młodzieży i rodziców. Na scenie wiele się działo: występy, konkursy, wręczanie nagród. Święto otworzył Wójt Gminy Pan Jerzy Pietrzyk, który objął patronatem bieg o puchar wójta. Nauczyciele przygotowali konkursy sportowe, muzyczne, plastyczne i wiele innych niespodzianek. Gminny Ośrodek Kultury był sponsorem przejażdżek konnych i malowania twarzy. Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.

W czwartek 26 maja 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach organizował TRADYCYJNĄ MAJÓWKĘ w miejsowości Dąbie. Pieśni Maryjne prezentowały zespoły z ościennych gmin i ośrodków kultury. Naszą gminę tradycyjnie reprezentował zespół śpiewaczy STANIANKI.

W niedzielę 18 maja 2014 roku uczestniczyliśmy wraz z zespołem śpiewaczym Stanianki w "Jarmarku Janowskim". Zespół zaprezntował dwa utwory ludowe i taniec. Publiczność oceniła występ gromkimi brawami, natomiast Jury przyznało wyróżnienie.

Zespołowi Stanianki gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W dniu 15.05.2014r. Gminny Ośrodek w Potoku Wielkim przeprowadził Eliminacje do XXXIII Powiatowego Małego Konkursu Recytatorskiego. Do eliminacji zgłosiło się 9 uczniów ze szkół podstawowych. Jury w składzie: Edward Wieżyński - pracownik GOK i Jadwiga Kuźma - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Potoku Wielkim, postanowiło przyzna 5 nominacji do konkursu powiatowego. Otrzymały je: Weronika Czajka i Magdalena Dycha z ZS w Potoczku, Łukasz Tutka z ZS w Potoku Wielkim oraz Aleksandra Dziurda i Sara Pelc z ZS w Potoku-Stanach.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe.

Nagrodzonym gratulujemy i życzymy sukcesu na konkursie powiatowym.

Nauczycielom dziękujemy za przygotowanie dzieci do udziału w konkursie.

Lokalne Centrum Kultury w Potoku-Stanach gościło w dniu 14 maja miłośniczki rękodzieła. Spotkanie jak zwykle było szansą do wymiany doświadczeń i poszerzenia umiejętności. Panie uczyły się bibułkarstwa i efektem nauki były piękne mega róże, z którymi uczestniczki wróciły do domów. Fotogalerię ze spotkania prezentujemy poniżej.

Nauka tańca
Nauka tańca

 

W każdą środę na godz. 15tą zapraszamy dzieci na BEZPŁATNE zajęcia taneczne. Pod okiem Pani Ani Stolarz dzieci poznają tańce zarówno tradycyjne jak i nowoczesne. Powstała grupa taneczna będzie prezentowała nabyte umiejętności na uroczystościach na terenie GOK-u, Gminy i nie tylko.

 Serdecznie zapraszamy !

OD MAJA WSZYSTKIE ZAJĘCIA PRZENIESIONE ZOSTAJĄ DO LOKALNEGO CENTRUM KULTURY W POTOKU-STANACH !

  

"TEATRZYKI"

W dniu 10 kwietnia 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim odbyły się Eliminacje Gminne do Powiatowego Przeglądu Teatrów  Dziecięcych i Młodzieżowych.

  Do Eliminacji zgłosiło się cztery grupy teatralne reprezentujące Zespoły Szkół

w Potoku Wielkim, Potoczku i Potoku-Stanach.

  Jury w składzie: Jadwiga Kuźma, Edward Wieżyński i Tomasz Figura przyznało wszystkim grupom nominacje dp Powiatowego Przeglądu.

  Nominowanym gratulujemy i życzymy sukcesów !

Istniejemy już od wielu lat. Mamy więc doświadczenie w obsłudze muzycznej imprez.

Jesteśmy profesjonalistami i muzyką zajmujemy się na co dzień. Wykonujemy większość gatunków muzycznych co daje nam dużą elastyczność i możliwość oprawy wesel, studniówek, bankietów, zabaw sylwestrowych i dancingów.

Muzyka wykonywana jest przez zespół całkowicie na żywo i obejmuje zarówno bieżące hity, jak i popularne utwory z lat 70., 80. i 90. Prowadzimy również konferansjerkę. Nasz zespół jest doskonałym wyborem, gwarantującym dobrą zabawę dla wszystkich!

[pobierz] 0.1 MB 924mamfirme.pl
[pobierz] 0.1 MB 924mamfirme.pl
[pobierz] 0.1 MB 924mamfirme.pl

Istniejemy już od wielu lat. Mamy więc doświadczenie w obsłudze muzycznej imprez.

Jesteśmy profesjonalistami i muzyką zajmujemy się na co dzień. Wykonujemy większość gatunków muzycznych co daje nam dużą elastyczność i możliwość oprawy wesel, studniówek, bankietów, zabaw sylwestrowych i dancingów.

Muzyka wykonywana jest przez zespół całkowicie na żywo i obejmuje zarówno bieżące hity, jak i popularne utwory z lat 70., 80. i 90. Prowadzimy również konferansjerkę. Nasz zespół jest doskonałym wyborem, gwarantującym dobrą zabawę dla wszystkich!

Istniejemy już od wielu lat. Mamy więc doświadczenie w obsłudze muzycznej imprez.

Jesteśmy profesjonalistami i muzyką zajmujemy się na co dzień. Wykonujemy większość gatunków muzycznych co daje nam dużą elastyczność i możliwość oprawy wesel, studniówek, bankietów, zabaw sylwestrowych i dancingów.

Muzyka wykonywana jest przez zespół całkowicie na żywo i obejmuje zarówno bieżące hity, jak i popularne utwory z lat 70., 80. i 90. Prowadzimy również konferansjerkę. Nasz zespół jest doskonałym wyborem, gwarantującym dobrą zabawę dla wszystkich!

Istniejemy już od wielu lat. Mamy więc doświadczenie w obsłudze muzycznej imprez.

Jesteśmy profesjonalistami i muzyką zajmujemy się na co dzień. Wykonujemy większość gatunków muzycznych co daje nam dużą elastyczność i możliwość oprawy wesel, studniówek, bankietów, zabaw sylwestrowych i dancingów.

Muzyka wykonywana jest przez zespół całkowicie na żywo i obejmuje zarówno bieżące hity, jak i popularne utwory z lat 70., 80. i 90. Prowadzimy również konferansjerkę. Nasz zespół jest doskonałym wyborem, gwarantującym dobrą zabawę dla wszystkich!

Istniejemy już od wielu lat. Mamy więc doświadczenie w obsłudze muzycznej imprez.

Jesteśmy profesjonalistami i muzyką zajmujemy się na co dzień. Wykonujemy większość gatunków muzycznych co daje nam dużą elastyczność i możliwość oprawy wesel, studniówek, bankietów, zabaw sylwestrowych i dancingów.

Muzyka wykonywana jest przez zespół całkowicie na żywo i obejmuje zarówno bieżące hity, jak i popularne utwory z lat 70., 80. i 90. Prowadzimy również konferansjerkę. Nasz zespół jest doskonałym wyborem, gwarantującym dobrą zabawę dla wszystkich!

[pobierz] 0.1 MB 924mamfirme.pl